Hing ang amăng hrơi: 26/1/2021

 

VOV4.Jarai - Lơ 25/1, tơlơi pơhing mơng Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar Lâm Đồng brơi thâo, Khua Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar ơi Trần Văn Hiệp phrâo k^ hră pơsit hăng lăi pơthâo 6 boh să [ơi anai dưi hơmâo anăn plơi pla phrâo thun 2020 tui rơnoh pơkă dêh ]ar kơ să plơi pla phrâo. Jơnum min mơnuih [on sang Lâm Đồng pơsit anăn 6 boh să anun le\: să Đinh Trang Thượng hăng Bảo Thuận (tơring glông Di Linh); să Phi Liêng (Dam Rông); să Lộc Lâm (Bảo Lâm); să Đoàn Kết hăng Dạ P’Loa (Dạ Huai) dưi hơmâo anăn plơi pla phrâo thun 2020 tui rơnoh pơkă dêh ]ar kơ să plơi pla phrâo. Tui hăng Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar, yap truh abih thun 2020 tar [ar tơring ]ar hơmâo 104/111 boh să plơi pla phrâo; plơi prong Đà Lạt hăng Bảo Lộc ngă giong laih bruă man pơdong plơi pla phrâo. Amăng thun 2020, tơring ]ar hơmâo thim 9 boh să dưi ngă 19/19 rơnoh pơkă plơi pla phrâo hăng 2 boh tơring glông Plơi pla phrâo.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương