Hing ang amăng hrơi: 24/2/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 31 – 33 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 14 – 16 đo# C

{ơi tơring ]ar Gialai

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  30 – 32 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 13 – 15 đo# C; gah }eoreo 15 –17 đo# C

{ơi tơring ]ar Daklak

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 31 – 33 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 14 –16 đo# C

{ơi tơring ]ar Daknông

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30 – 32 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 13 – 15 đo# C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 25 – 27 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 13 – 15 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 11 – 13 đo# C

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương