Hing ang amăng hrơi: 4/2/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă, tlam mơmo\t  hơmâo hơjan raih daih [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28- 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 16– 18 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă, tlam mơmo\t  hơmâo hơjan raih daih [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  28 - 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 15 - 17 đô| C; gah C|eoreo 18 - 20 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă, tlam mơmo\t  hơmâo hơjan raih daih [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 16– 18 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28– 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 15– 17 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 23– 25 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 15– 17 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 12 – 14 đô| C

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương