Hing ang amăng hrơi: 25/2/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 31- 33 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 14– 17 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  31 - 33 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 14 - 16 đô| C; gah C|eoreo 17 - 19 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 31 – 33 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 15– 17 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30– 32 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 15– 17 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 25– 27 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 15 – 17 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 12 – 14 đô| C

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương