Hing ang amăng hrơi: 6/2/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

{iă kơnam, truh kơnam bơblih, tơhrơi adai pơ-iă, mlam [u hơmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, hơjan [ơ[iă [ơi hơdôm tơring glông gah ngo\

Angin pưh mơ\ng ngo\ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28– 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 16 - 18 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

{iă kơnam, truh kơnam bơblih, tơhrơi adai pơ-iă, mlam [u hơmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, hơjan [ơ[iă [ơi hơdôm tơring glông gah ngo\ dơnung tơring ]ar

Angin pưh mơ\ng ngo\ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:                          28 - 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 15 – 17 đô| C; kual gah ngo\ dơnung  18 – 20 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

{iă kơnam, truh kơnam bơblih, tơhrơi adai pơ-iă, mlam [u hơmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t, hơjan [ơ[iă [ơi hơdôm tơring glông gah ngo\

Angin pưh mơ\ng ngo\ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28– 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 16 - 18 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

{iă kơnam, tơhrơi adai pơ-iă, mlam [u hơmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t

Angin pưh mơ\ng ngo\ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28– 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 15 - 17 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

{iă kơnam, tơhrơi adai pơ-iă, mlam [u hơmâo hơjan, mơguah adai rơ-o\t

Angin pưh mơ\ng ngo\ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27– 29 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 23– 25 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 15 – 17 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 12 – 14 đô| C

 

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương