Hing ang amăng hrơi: 29/1/2021

 

 

{ơi tơring ]ar Kontum

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă,  tlam mơmot hơmâo hơjan [ơi hơdôm boh tơring glông gah ngo\.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 - 30 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 16 – 18 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Gialai

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă,  tlam mơmot hơmâo hơjan [ơi hơdôm boh tơring glông gah ngo\.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Mơng 28– 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 15 - 17 đô| C; gah C|eoreo 18 – 20 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Dak Lak

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă,  tlam mơmot hơmâo hơjan [ơi hơdôm boh tơring glông gah ngo\.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 -30 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 16 – 18 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daknông

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 15 - 17 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26 – 28 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 23 - 25 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 15 – 17 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 11– 13 đô| C.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương