Hing ang amăng hrơi: 23/2/2021

 

 

{ơi tơring ]ar Kontum

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, jê| c\i mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 - 29 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 13 – 15 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Gialai

{{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, jê| c\i mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Mơng 27– 29 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 12 - 14 đô| C; gah C|eoreo 14 – 16 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Dak Lak

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, jê| c\i mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 -29 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 13 – 15 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daknông

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, jê| c\i mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 12 - 14 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, jê| c\i mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25 – 27 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 22 - 24 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 12 – 14 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 10– 12 đô| C.

Siu H’Mai: Pơblang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương