Hing ang amăng hrơi: 20/2/2021

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi lơ 19/2, 10 bôh tơring glông, plơi prong mơng tơring ]ar Kontum ha amăng ple\ pơphun ngă Lơphet pok phun bruă ako# thun pơphun abih bang mơnuih [ôn sang gum hrom hơbit pơdo\ng plơi pla phrâo hăng plơi prong klă hiam.

Tơdơi kơ ngă Lơphet mơtăm, gong gai hăng mơnuih [ôn sang [ơi 21 bôh să, phường amăng plơi prong Kontum ha amăng ple\ ngă tui bruă pla phun kyâu ako# thun hrưn đ^ amăng thun pla [ia\ biă mă `u 2.000 [e\ phun kyâu mơtah; tuh [ê tông sa dua ara\ jơlan amăng plơi pla; pơphun rơmet agaih plơi prong. Hăng tơhnal pơkă amăng thun anai hmâo dong 2 bôh să }ư\ Hreng hăng Kroong truh ako# plơi pla phrâo, truh thun 2023 plơi prong Kontum djơ\ hăng plơi pla phrâo hăng djơ\ hăng plơi prong dăp tal 2 hlâo kơ thun 2025, gong gai plơi prong Kontum ăt pok pơhai mơn bruă pơ ala glăi lo\n mă yua kiăng pơdo\ng 4 ring bruă phun; pok pơhai ngă tui 5 rơwang bruă, ring bruă plơi prong, pơplih pơkra plăng jơlan, đing hnoh pơđoh ia djah amăng plơi prong./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương