Hing ang amăng hrơi: 14/2/2021

VOV4.Jarai - Hăng mơnuih [ơi Dăp Kơdư lăi hrom, djuai ania Bơnông lăi ha jăn, kơbao jing kông ngăn hmâo nua biă, juăt yua pioh pơplih ]ing ]eh [udah gơnam yôm. Hrom hăng anun kơbao ăt jing hlô hơ]ih pioh hơduah yang rơbang. {rô djơ\ Tết tui phiăn juăt Tân Sửu 2021, ơi Điểu Nhót – nai djuai ania Bơnông pơtô ]ơđai sang hră hmâo pơdơi lơtret, [ơi să Dak Ndrung, tơring glông Dak Song, tơruing ]ar Daknông lăi pơthâo hơdôm tơlơi mơ-ak kơ kơbao tui tơlơi pơmin mơng djuai ania Bơnông.

           

-Ơ ơi, tui hăng tơlơi pơmin mơng djuai ania Bơnông le\ kơbao dưi tuh rai hiưm hơpă [ơi ro\ng lo\n tơnah anai?

            

Ơi Điểu Nhót: “Tui hăng tơlơi ruai glăi mơng djuai ania Bơnông mơng rơnuk ơi yă đưm ruai glăi le\ kơbao dưi hmâo Ơi adai pơkiăo trun ro\ng lo\n. Tui hăng tơlơi ruai glăi, kơbao hlâo adih ăt mơnuih mơn, dưi hmâo Ơi adai pơkiăo trun pioh rah pơjeh pơdai, kơtor djop phun pla, hăng hơdôm djuai pơjeh rok… Samơ\ kơbao [u rah ôh pơjeh pơdai hlâo mơ\ rah pơjeh rok hlâo. Rok ]at đ^ hlâo, tơdơi kơ anun mơng rah pơjeh pơdai. Pơjeh pơdai [u hmâo ]at đ^, yua kơ phun rok juă lui, anun ană mơnuih [u djop braih pơdai pioh [ong huă. {uh tui anun, ơi adai rơkâo kơbao [ong abih rok. Tơdah [u [ong abih thơ truh kơ rai thun ăt kơnong kơ kơbao mơn, [u dưi jing mơnuih ôh. Yua kơ soh rah pơjeh rok hlâo, anun [u dưi [ong abih. Kơbao [ong rok gah anăp, rok glăi ]at đ^ gah tlôn, anun truh ră anai kơbao ăt jing kơbao mơn, [u dưi jing mơnuih dong tah. Tơlơi akhan glăi kơ kơbao ăt dưi hmâo akhan glăi mơn kơ ană tơ]ô truh rơnuk tơdơi anai”.

           

Ngă yang drôm kơbao mơng mơnuih [ơi Dăp Kơdư

-Ơ ơi, hăng mơnuih [ơi Dăp Kơdư lăi hrom, djuai ania Bơnông lăi ha jăn, kơbao le\ kông ngăn prong, `u hmâo nua hiưm hơpă?

            

Ơi Điểu Nhót: “Bruă tla#o (drôm) kơbao dong mơng rơnuk đưm, tui hăng phiăn juăt ơi yă đưm samơ\ [u dưi tla#o hơdơ\ ]i hor ôh. Khă sang ano# hmâo 100 truh kơ 200 drơi kơbao ăt [u dưi tla#o hơdơ\ ]i hor mơn. Kơbao juăt hmâo ara\ng mă yua pioh pơplih ]eh, ]ing yôm, [udah pơplih mă gơnam tam hmâo nua yôm. Djuai ania Bơnông đưm [u ]uh kơbao pioh ngă a`ăm ôh, tơdah [u hmâo bruă mă lăp djơ\”.

           

-Samơ\ mơnuih Dăp Kơdư mơng đưm hlâo hmâo laih tơlơi phiăn jơnum ngui drôm kơbao, pioh hơduah yang rơbang. Tui anun, bruă drôm kơbao dưi ngă tui amăng hơdôm mông hơpă?

            

Ơi Điểu Nhót: “Bruă dưi ]uh kơbao ngă a`ăm pơphun amăng hrơi jơnum ngui ngă yang mơ-ak huă asơi hle. Anun le\ tal rơnu] thun, tơdơi kơ yuă prah giong hmâo 100 bôh rêu pơdai anun kah mơng ngă yang huă asơi hle hăng kơbao. Yua hơget ngă yang huă asơi hle hăng kơbao? Yua kơ neh wa pơmin le\ ană mơnuih dưi blah laih rok, anun ană mơnuih yuă hơpuă hmâo 100 bôh rêu pơdai anun kah mơng dưi [ong a`ăm kơbao. Tui hăng phiăn juăt djuai ania Bơnông, tơdah a`ăm mơnong kơbao khom hmâo ]eh tơpai Rlung (Yang Rlung le\ sa djuai ]eh yôm) mơng dưi [ong mơ`um hăng a`ăm kơbao. Tơdah ]eh tơpai anai [u dưi ]uh kơbao ôh. Anun le\ phiăn juăt mơng ơi yă đưm pioh glăi”. “Dua le\ brơi [ong a`ăm mơnong kơbao lom pơphun pơdo# rơkơi bơnai. Yua kơ pơdo# rơkơi bơnai hmâo lu mơnuih gum hrom, lu plơi pla rai hơ-ư\] hmưi. Bơ\ amăng tơlơi hơd^p mơda rim hrơi, neh wa [u hmâo ]uh kơbao pioh ngă a`ăm ôh, ăt kah hăng [u s^ mdrô kơbao pioh mă prăk blơi yua mơn, yua kơ kơbao le\ kông ngăn yôm. Dong mơng đưm hlâo, ơi yă ăt djă pioh mơn phiăn juăt anai. Ră anai, djuai ania Bơnông ăt do# djă pioh mơn bôh thâo phiăn juăt rông kơbao tui anun”.

          

Ơ ơi, drôm kơbao kơnong kơ pơphun lom sang ano# [udah plơi pla hmâo ngă yang jơnum ngui yôm phăn. Tui anun bruă prăp lui kơ tơlơi anai hiưm `u, ơ ơi?

            

Ơi Điểu Nhót: “Tơdah sang ano# amăng sa thun yuă hơpuă pơdai hmâo 100 bôh rêu pơdai hmua kơdư, năng ai `u mơng 4 truh kơ 5 tơn le\ ngă yang huă asơi hle hăng kơbao. Hlâo adih drôm kơbao sang ano# yua [ing hlăk ai amăng plơi prăp lui djuh, hyu e\p a`ăm hla rok pioh tơnă hơbai, om hơtuk ngă yang huă asơi hle. Tơdơi kơ anun kah mơng dưi ]uh kơbao. Yua [ing hlăk ai tơnă hơbai pơpu\ asơi neh wa [ôn lan giăm ataih [ong mơ`um, atông ]ing, adôh suang amăng hrơi ngă yang drôm kơbao mơ-ak huă asơi hle”.

           

-Rim wot ngă yang jơnum ngui yôm phăn, djuai ania Bơnông mơng pơkra a`ăm kơbao. Tui anun gơnam [ong tui phiăn juăt mơng djuai ania Bơnông mơng a`ăm mơnong kơbao hơget `u, ơ ơi?

            

Ơi Điểu Nhót: “Gơnam [ong pơkra mơng a`ăm kơbao đưm mơng djuai ania Bơnông le\ a`ăm mơnong ]oh a`e\. Kiăng pơkra a`ăm mơnong ]oh le\ khom ruah mơnong gal ]oh sa\n amuk. Tơdơi kơ anun hna braih mă mơng hmua pơdai kơdư [udah braih `ar, tul săm amuk jing piang, tơdơi kơ anun luk hăng mơnong ]oh. Mơnong ]oh [u tơsa\ đơi ôh, hơtuk mă o\ lăm đo#]. Tơdơi kơ anun, mă piang pruai nao, luk nao rai dưm kơnar hăng mơnong ]oh hrom hăng gơnam pơ[âo. Anun le\ a`ăm [ong tui phiăn juăt đưm mơng djuai ania Bơnông pô”.

           

Hai, bơni kơ ih hmâo lăi pơthâo laih kơ ano# mơ-ak lăi nao kơ kơbao!

                        Y Sưng – Quốc Học: Pô ]ih – Siu H’ Prăk: Pô pơblang    

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương