Hing ang amăng hrơi: 30/1/2021

 

VOV4.Jarai - Hăng bruă ngă Khua git gai grup ping gha ngă rah Khua plơi Ma Nher 2, să Ia Rtô, plơi prong Ayunpa, Gia Lai, ơi Nay Ka lêng nao hlâo amăng djop bruă, laih dong `u yơh ngă pô pơjê| nao rai ană plơi, thâo gum pơgôp man pơdong plơi pla phrâo, tơlơi hơdip hiam.

 

{on Phu Ma Nher 2 (să Ia Rtô, plơi prong Ayunpa) hơmâo 146 ako\ sang ano\ hăng rơbêh 550 c\ô mơnuih, abih bang le\ djuai ania Jarai soh. Neh met wa kơnong ngă hmua tui mơng đưm hlâo yua hnun lu mơnuih hơmâo tơlơi hơdip plai plăi đôc\. Khă hnun, neh met wa lêng thâo gum pơgôp nao rai, hơdip rơnôm, thâo gum djru nao rai tơdruă. Dưi ngă tui anun le\ yua hơmâo tơlơi gum djru mơng Khua git gai grup Ping gah ngă rah Khua plơi ơi Nay Ka.

Thun 2017, lơ\m să Ia Rtô hơmâo plơi prong Ayunpa ruah ngă anih man pơdong plơi pla phrâo, hơdôm boh plơi pla amăng să hur har c\ơkă ngă tom, k^ pơkôl ngă hơdôm ring bruă kah hăng: jơlan nao rai, sang jơnum plơi pla…{ơi [on Phu Ma Nher 2, tơlơi tơnap hloh le\ kơ[ah sang jơnum plơi pla. Hơdôm mông jơnum lêng pơphun gah rơngiao, yua hnun lơ\m hơjan hlim jing tơnap biă. Yua hnun, Khua mua wai lăng djop djuai ania amăng plơi lu wơ\t iâu pơthưr mơnuih [on sang pơpha brơi lo\n pioh ngă sang jơnum plơi. Samơ\ mah mơnuih [on sang kiăng djru mơn ăt [u dưi ngă lơi yua lo\n tơnah [ơi anai anet, kơhniă biă. Amăng mông tơnap tui anun, Khua git gai grup ping gah ơi Nay Ka đ^ pơhiăp [ơi mông jơnum, amra kăng pơpha ha mơkrah blah sang ano\ `u pioh man pơdong sang jơnum plơi pla.

Lăi le\ ngă mơtăm, ơi Nay Ka glăi pơc\rông hăng ană bơnai `u, tu\ ư kăng pơpha 200 m2 lo\n đang, khă sang `u ăt hơmâo kơnong 400 m2 pơ[ut tom lo\n do\, lo\n ngă a`ăm yơh anun. Rơnuc\ thun 2017, plơi prong Ayunpa tuh pơ alin 300 klăk prăk man pơdong sang jơnum plơi prong, kơjăp, hiam [ơi [on Phu Ma Nher 2, hơmâo tom hăng lan bê tông, sang juă glai, pơnăng hăng bah amăng war dong.

 

Ơi Nay Ka jak iâu neh met wa ako\ pơjing plơi pla phrâo.

 

Amai Ksor H’Truy brơi thâo: “Mơng hrơi hơmâo sang jơnum plơi pla, rơngiao kơ bruă hơmâo hmư\ tơlơi pôr pơhing kơ tơlơi pơtrun mơng Ping gah, tơlơi phiăn mơng Kơnuk kơna, gơmơi hơmâo anih c\i jơnum, ngui ngor adoh suang. Anai ăt jing anih ană amon rai ngui amăng hrơi ngui prong, hrơi [ong Tê|t”.

Hla tui gru ơi Nay Ka, phrâo anai, ơi Ksor Táo [ơi [on Phu Ma Nher 1 ăt pơpha brơi 500 m2 lo\n [ơi jơlan mrô 25, giăm Jơnum min mơnuih [on sang să kiăng gong gai pioh ngă sang gru grua să. Lăi nao bruă ngă mơng `u, ơi Ksor Táo ră ruai: “Kâo lăng să hơmâo pơsit plơi pla phrâo mơng ako\ thun 2018 laih samơ\ aka [u hơmâo sang gru grua. Yua hnun, kâo lăng tui mơnuih ping gah Nay Ka pơpha lo\n hơmâo nua giăm 300 klăk prăk kơ gong gai pioh man pơdong sang gru grua”.

Mơng anun truh ră anai, bruă pơpha lo\n hơmâo hmư\ hing, bang hyu djop anih [ơi să Ia Rtô, plơi prong Ayunpa, tơring Gia Lai. Hmư\ hing kah hăng ơi Nguyễn Ba, do\ [ơi plơi Đức Lập brơi 1.000 m2 lo\n, yă Ksor H’Pring do\ [ơi [on Phu Ma Nher 1 brơi 300 m3, yă Ksor H’Yar [ơi [on Jứ Ma Nai brơi 270 m2, Ksor H’Kah [ơi [on Phu Ma Miơng brơi 200 m2 lo\n; abih bang lêng pioh man pơdong sang jơnum plơi. Hơjăn yă Ksor H’Nhai do\ [ơi [on Phu Ma Nher 1 brơi 300 m2 pioh ngă sang hră muai. Tui hăng tơlơi jak iâu mơng gong gai plơi pla să Ia Rtô, phrâo anai, 55 ako\ sang ano\ amăng să hơmâo brơi rơbêh 3.400 m2 lo\n do\ hăng lu đang hmua hơmâo nua rơbêh 578 klăk prăk pioh ngă jơlan nao rai pơ hmua amăng plơi Đức Lập.

Tơdơi kơ lu thun ngă Khua git gai grup Ping gah, ako\ thun 2020, neh met wa [on Phu Ma Nher 2 đăo gơnang ruah ơi Nay Ka ngă hlao Khua plơi. Lơ\m gong gai ruah [on Phu Ma Nher 2 ngă anih man pơdong plơi pla phrâo amăng kual mơnuih djuai [iă, `u mă tơlơi pơsit amăng grup ping gah git gai abih bang khua mua amăng plơi pla hăng neh met pok pơhai ngă tui. Amăng anun, hmư\ hing hloh le\ bruă rông bê Bách Thảo hơmâo lu sang ano\ ngă tui. Mơng hơdôm pluh drơi bê yua Jơnum min wai lăng djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring ]ar djru kơ hơdôm boh sang ano\ rin 3 thun hlâo, truh ră anai mơnuih [on sang hơmâo pơblăi nao rai, pơđ^ kyar pu\ bê truh kơ hơdôm rơtuh drơi, djru ba lu sang ano\ hơmâo prăk pơhrui đ^. Mơnuih [on sang ăt pơplih phun pla hlô rông mơn kiăng pơđ^ tui prăk pơhrui. Phrâo rơgao, hơdôm boh sang ano\ amăng plơi ăt ngă giong laih bruă ba pơđuăi war rơmô mơng la krôm sang kiăng hơdjă [iă; pơkra sang juă glai, sang mơnơi hăng anih pioh ia prong tui tơlơi pơkă plơi pla phrâo.

 

Sang jơnum plơi pla hơmâo man pơdong [ơi lo\n sang ơi Nay Ka.

 

Ơi Lê Văn Minh – Khua git gai Ping gah să Ia Rtô, plơi prong Ayunpa, Gia Lai pơsit: “Ơi Nay Ka le\ pô ngă khua hur har pran jua, ngă gru ba jơlan hlâo. ~u yơh pô nao hlâo brơi lo\n ngă sang jơnum plơi laih anun jak iâu mơnuih [on sang ngă tui. Anai le\ bruă ngă sit nik kiăo gru wa Hồ, yua tơlơi klă hiam mơng abih bang mơ\ lui h^ tơlơi hiam mă hơjăn pô ta, gum pơgôp man pơdong plơi pla jai hrơi pơdrong sah klă hiam. Yua tơlơi gir run mơng ơi Nay Ka hăng abih bang mơnuih [on sang amăng [on Phu Ma Nher 2, mơng plơi pla tơnap hrưn đ^ jing sa amăng hơdôm boh plơi hmư\ hing amăng bruă man pơdong plơi pla phrâo mơng plơi prong Ayunpa”.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương