Hing ang amăng hrơi: 7/2/2021

VOV4.Jarai - Đưm hlâo adih, si rah [uk pơkra hăng tơki kơbao le\ gơnam mă yua [u dưi kơ[ah mơng [ing dra Bơnông pioh ngă dra. Gru hiam hmâo hơnong, kl^ tăm, mơta rơđah hlơ hlong, [uk kơ`^ le# nao hrom hăng lo\n drot hăng pơ-iă phang mơng kual ]ư\ siăng dong.

           

{ing dra rah [uk hăng si pơkra hăng tơki kơbao [udah si pơkra hăng kram pioh [uk huăi pung păng tơdơi kơ nao mơnơi [ơi ia krông ]roh hmoh. Tơdơi kơ [uk rah giong dem, [ing dra yua hre\ ka\ [uk hăng hre\ mơ`am mă pô, hre\ a`u\, hre\ rok hlang [udah kông kram kiăng [uk huai pưng pang lom adôh suang amăng mông ngă yang jơnum ngui plơi pla.

           

Bơ\ hơdră pơhro#p kiăng hiam, gơnam pơhro#p, djuai ania Bơnông lăng yôm biă [uk [o# mơta, pơjing gru pha ra hăng djop djuai ania pơkon. Hơdră rah [uk mơng đah kơmơi djuai ania Bơnông ăt pha ra hăng đah rơkơi mơn. Đah rơkơi hue\t nao gah tlôn ku kue]. Đah kơmơi [u ]a\o abih [uk ôh mơ\, pioh glăi jum dar ako# hmâo đơxet. {uk rah trun, [ơi to\ng krah [uk dui đ^ pioh ]a\o [uk hăng rah trun jing sa jơlan tâo jum dar ako# iâu le\ Trong nrây.

         

Si tơki kơbao mơng djuai ania Bơnông  

Mrô [uk rah trun dưi ]ơkap dưm kơnar kơnong kơ pioh ber năng ai `u 2 ]ơđeng tơngan, glông tâo anun iâu le\ Nrây. Jum dar ako# tui jơlan Nrây đah kơmơi tuang sa hre\ a`u\ iâu le\ Nhong Kach. Đah rơkơi hmâo kual ăt pioh glông tâo Nrây mơn, [ơi glông tâo gơ`u kă hre\ a`u\ iâu le\ Nhong Dên. Nhong Kach đah kơmơi [uh rơđah hăng lu ia mriah mơtah, kơ`^, Nhong Dên gah đah rơkơi [uh rơđah le\ ia ju\ hăng ko\. Hăng hơdră pơhro#p tui anun, lăng mơng ataih amra thâo krăn rơđah ako# bơnai [udah rơkơi. {uk đah kơmơi ]a\o ăt kah hăng đah rơkơi mơn, samơ\ gah đah kơmơi le\ ]a\o đ^ dlông hloh hăng hmâo pioh tơbiă [ia\ aku [uk. Gah tlôn hmâo hlă nao gai hlă (Nraih) hăng ia kông. Nraih mơng đah kơmơi ăt kah hăng đah rơkơi mơn, samơ\ dlông hloh hăng hmâo hlă nao blâu ]im amra\. Blâu ]im amra\ anun guang hăng lu ia mơtah mriah hăng ge\p nao Nraih. Rơngiao kơ Nraih, blâu ]im, [ơi [uk ]a\o đah kơmơi hmâo hlă nao sa [e\ si pơkra hăng tơki kơbao.

           

Si tơki kơbao mơng đah kơmơi juăt ber hloh si đah rơkơi, [u hmâo pơhro#p nao mơnong hơget ôh, biă `u le\ kiăng pơgang [uk dơnar. Si anai iâu le\ Net Nke. Sa bôh Nraih hmâo nua dưm dưm hăng sa drơi un 3 ]ơgam tơngan, sa [e\ si tơki kơbao đah kơmơi hmâo yua sa drơi mơnu\ ania, sa hre\ a`u\ Nhong Kach hmâo nua sa drơi un 3 ]ơgam tơngan. Ara\ng ]a\o [uk hlă đ^ bơnga lom hmâo jơnum ngui [udah nao jơnum ]rông lô, bơkơtuai tơlơi yôm phăn. Hơdôm hrơi [u hmâo jơnum ngui hăng lom nao mă bruă, đah rơkơi djuai ania Bơnông guang [uk hăng si tơki kơbao hmâo tuh ia l^ [udah ia prăk. Si tuh ia prăk anun iâu le\ Net mlum, si tuh ia l^ hmâo nua 1 drơi mơnu\ ania, si tuh ia prăk hmâo nua sa drơi un prong.

           

Băn ao đưm mơng djuai ania Bơnông hmâo lu gru pha ra hăng pơdah rơđah gru grua djuai ania. Biă `u, [ing đah kơmơi [ơi ]ư\ siăng Bơnông mơng sui thâo pơhro#p hiam drơi jăn kơ pô. Gơ`u [u djơ\ [at bruă, triang, thâo rơngaih mơ`am, thâo bruă đang hmua, thâo adôh suang amăng hơdôm hrơi jơnum ngui ôh mơ\, gơ`u do# thâo ngă hiam kơ pô hăng hơdôm gơnam mă mơng lo\n dlai mơnai ia, thâo `em kơ ano# hiam đah kơmơi hăng [uk ]a\o rơguăt, ju\ dơnar gơnang kơ hmâo si tơki kơbao./.

            Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương