Hing ang amăng hrơi: 27/1/2021

VOV4.Jarrai - Gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Lâm Đồng phrâo pơphun jơnum lăng glăi bruă ia jrao amăng thun 2020 hăng pok pơhai bruă mă yôm phun amăng thun 2021. Gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Lâm Đồng hơmâo git gai hơdôm anom bruă amăng gơnong bruă, Sang ia jrao Hoàn Mỹ Đà Lạt kơtưn amăng bruă pơgang klin kheng hăng pơhlôm klă amăng bruă khăm pơjrao amăng bơyan c\ơkă thun phrâo 2021.

Tui hăng tơlơi lăi pơthâo mơng gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Lâm Đồng, amăng thun laih rơgao, gơnong bruă hơmâo gơgrong prap lui djop tơlơi gal hăng pok pơhai bruă pơgang klin Covid-19, truh ră anai, [u hơmâo hlơi ôh [ă klin Covid-19; bruă pơgang klin kheng hơmâo pơphun kjăp [ơi [on lan kah hăng hơdôm klin kman phrâo, huăi hơmâo klin kman lar hyu kơtang ôh.

Hơdôm anom bruă khăm pơjrao amăng gơnong bruă hơmâo pơphun khăm pơjrao brơi 2 klăk 200 rơbâo c\ô mơnuih, giăm 96% pơhmu hăng tơlơi pơkă amăng ha thun. Sưng đit yua djop giăm 100%. Hơdôm anom bruă prap lui anih pơc\lah, pơkah pha anih khăm pơjrao mơnuih ruă tui jơlan suă jua him lăng [ă klin Covid-19 tui tơlơi c\râo trun. Keh prăk khăm pơjrao mơnuih [un rin amăng tơring c\ar hơmâo djru brơi [ơ[iă prăk kak lơ\m pơjrao tơlơi ruă brơi giăm 3.000 c\ô mơnuih [un rin, [ing mơnuih ruă kơtang hăng rơnoh prăk rơbêh 12 klai 300 klăk prăk.

Bruă yôm phun amăng thun 2021, gơnong bruă ia jrao amra ngă klă dong amăng bruă khăm pơjrao [ơi hơdôm anom bruă, pơhlôm bruă kiăo tui lăng, pơgang klin kman; ngă tui bruă pơhlôm bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih [on sang; khăm pơjrao klă hloh, tu\ yua, djơ\ hăng tơlơi kiăng mơnuih ruă kă.

Mơng ako\ thun 2021, Gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Lâm Đồng hơmâo hră pơ-ar git gai hơdôm anom bruă amăng gơnong bruă, Sang ia jrao Hoàn Mỹ Đà Lạt kơtưn hơdôm hơdră pơgang klin kman hăng pơhlôm bruă khăm pơjrao amăng bơyan c\ơkă thun phrâo 2021. Gơnong bruă ia jrao git gai Anom bruă wai pơgang klin kman kơtưn amăng pel e\p abih bang mơnuih, bruă mut nao rai, pơgang klin kman kiăng kơ e\p ta` [uh, pơc\lah hmao tlôn mơnuih amu` [ă klin, anăm brơi lar hyu pơko\n. Kiăo tui lăng kjăp klin kheng [ơi tơdron rơdêh por Liên Khương, [ơi hơdôm sang ia jrao [ơi [on lan hăng djop plơi pla ala [on; biă mă `u le\ kiăo tui lăng kjăp mơnuih glăi mơng dêh c\ar tac\ rơngiao, mơng kual lo\n hơmâo mơnuih [ă klin; brơi mut rai dêh c\ar kơnong [ing mơnuih hơmâo pơsit hră pơ-ar djơ\ hăng tơlơi pơkă, pơc\lah mơnuih kiăo tui lăng djơ\ hăng tơlơi pơkă ră anai; e\p [uh ta`, pơc\lah hăng ba nao pơjrao hmao tlôn [ing mơnuih him lăng [ă klin kman.

Hơdôm anom bruă khăm pơjrao amăng gơnong bruă hăng Sang ia jrao prong Hoàn Mỹ Đà Lạt pơpha mơnuih wai lăng 24/24 mông; ngă tui lăp djơ\ bruă lăi pơthâo tui tơlơi pơkă; pơhlôm djop mơnuih mă bruă, ia jrao, gơnam tam măi mok kiăng kơ pơjrao hmao tlôn [ing mơnuih ruă kraih yua kơ pơjro\m rơdêh, măt gơnam [ong huă, tơkeng ană amăng bơyan c\ơkă thun phrâo; prap rơdêh pơgiăng mơnuih ruă kraih lơ\m kiăng.

Ngă tui khut khăt amăng bruă pơpha anih khăm pơjrao tu\ yua; kơtưn lăi pơthâo hlâo, pel e\p, kiăo tui lăng mơnuih ruă kă hăng sang ano\ [ing mơnuih ruă lơ\m nao khăm pơjrao; gum hro\m hăng hơdôm anom bruă wai pơgang klin kman amăng tơring c\ar pok prong bruă pơc\rang lăng [ing mơnuih amu` [ă klin, pel e\p glăi gơnam măi mok pioh pơgang klin kiăng kơ hmao tlôn prap lui tơdah hơmâo tơlơi jec\; kơtưn amăng bruă khăm pơjrao, pơc\rang lăng, pơjrao mơng ataih; pơtô pơblang, lăi pơthâo sang ano\ plai [iă nao c\uă mơnuih ruă kă, kơtưn amăng bruă pơjrao klă hloh [ơi sang ia jrao.

 {ing nai ia jrao, ơi ia jrao kiăng gơgrong amăng bruă mă kah hăng amăng boh pơhiăp hro\m mơnuih [on sang, djơ\ hăng tơlơi pơkă lơ\m pơhiăp bit, pran jua mơ-ak mơng [ing nai ia jrao hăng [ing mơnuih ruă kă kah hăng sang ano\ [ing mơnuih ruă lơ\m nao c\uă pơ sang ai jrao. Pơjing ako\ bruă khăm pơjrao klă hloh, tơ`a bla, pơpu\ thun phrâo mơnuih ruă kă glăk đit glăi pơ sang ia jrao, biă mă `u le\ mơnuih tơnap tap, sang ano\ [un rin, mơnuih kơnuk kơna lăng ba. Prap lui djop ia jrao, drah, gơnam tam măi mok, prap lui sưng đit, hơdră pơjrao jec\, prap lăp djơ\, djru amăng bruă khăm pơjrao.

Anom bruă wai lăng gơnam [ong hơdjă tơring c\ar Lâm Đồng pơphun ngă tui ako\ bruă mơng Khul git gai hơdôm gơnong bruă amăng wai lăng gơnam [ong hơdjă; Ako\ bruă mơng Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar amăng pơhlôm gơnam [ong huă hơdjă amăng tơring c\ar amăng bơyan c\ơkă thun phrâo. Gum hro\m hăng hơdôm gơnong bruă, anom bruă bơdjơ\ nao pơphun pôr pơhing amăng bruă pơhlôm gơnam [ong hơdjă, lăi pơthâo tơlơi pơkă, boh thâo amăng pơhlôm gơnam [ong hơdjă pơhu\i hlâo kơ bruă yua gơnam [ong c\a c\ot amăng bơyan c\ơkă thun phrâo tơl mơnuih [on sang, anom bruă pơkra gơnam, anih anom s^ mơdrô; khul grup hơduah e\p, kiăng kơ hmao tlôn e\p [uh, pơgăn hăng pơsir khut khăt tơlơi ngă soh amăng pơhlôm gơnam [ong huă hơdjă, anăm brơi măt gơnam [ong hăng ngă lar hyu klin kman amăng gơnam [ong huă.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương