Hing ang amăng hrơi: 24/2/2021

VOV4.Jarai - {ơi anăp kơ tơlơi ngă tơnap tap mơng klin kheng, biă mă `u le\ klin Covid-19, gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Gialai hơmâo đing nao klă dong bruă pơgang, pơjrao kah hăng anih anom ia jrao jai klă tui. Mơng anun, gơnong bruă ia jrao hơmâo lu tơlơi dưi ngă amăng bruă khăm pơjrao, bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih [on sang, biă mă `u le\ amăng bruă pơgang klin Covid-19.

 Hăng tơlơi gir run kơtang hloh, amăng thun 2020, gơnong bruă ia jrao tơring c\ar dưi ngă kah hăng ngă rơgao hơnong pơkă hơmâo ba tơbiă. Biă mă `u, amăng pơgang klin Covid-19, gơnong bruă ia jrao hơmâo gum hro\m hăng hơdôm plơi pla pơc\lah kiăo tui lăng rơbêh 14.000 c\ô mơnuih (pơc\lah [ơi sang ia jrao le\ 491 c\ô mơnuih, [ơi anih pơc\lah pơ[ut hro\m 1.363 c\ô, mrô do\ glăi pơc\lah pơ sang). Hăng tơlơi gir run hăng gum tơngan hro\m kiăng pơgăn hyu klin lar hyu, truh ră anai, đơ đam tơring c\ar aka [u hơmâo hlơi dong tah [ă klin Covid-19.

 Klin Covid-19 ră anai pơc\eh rai djuai phrâo dong, lar hyu kơtang biă mă, yua anun tơring c\ar Gialai hơmâo gơgrong pơdong sang ia jrao pioh pơjrao [ing mơnuih [ă klin [ơi Anom bruă pơjrao mơnuih ruă kraih Sang ia jrao prong tơring c\ar Gialai. Tui anun, sang ia jrao hăng 300 boh sưng; blung hlâo dưi tu\ mă, pơjrao brơi 50 c\ô mơnuih. Sang ia jrao pioh pơjrao brơi mơnuih [ă klin hơmâo djop mơta ia jrao, măi mok dưi jrao brơi mơnuih ruă kraih pioh pơjrao brơi mơnuih [ă klin Sars-Cov2 anun le\: anih pơjrao ruă boh [leh, anih breh, anih tơkeng ană hăng anih pơjrao mơnuih ruă kă.

Kiăng kơ git gai sang ia jrao anai, tơring c\ar Gialai hơmâo jao bruă kơ ơi ia jrao Nguyễn Tấn Phúc – Kơ-iăng khua sang ia jrao prong tơring c\ar – ngă rah khua Sang ia jrao pơjrao mơnuih [ă klin Covid-19. Tui anun, sang ia jrao amra tu\ mă, pơc\lah, pơjrao, kiăo tui lăng mơnuih [ă klin Covid-19 tui tơlơi pơkă laih dong ngă tui hơdôm boh thâo amăng pơc\lah mơnuih ruă mơng Gơnong bruă ia jrao.

Mơng lơ 29-1 truh lơ 21-2-2021, mrô mơnuih hơmâo pơc\rang lăng amăng đơ đam tơring c\ar Gialai le\ 17.756 c\ô; amăng anun hơmâo 27 c\ô mơnuih [ă klin, 45.751 c\ô mơnuih huăi [ă klin, do\ glăi glăk do\ pơc\rang lăng aka [u lăi pơthâo ôh. Amăng 27 mơnuih [ă klin Sars-Cov2 glăk pơjrao pơ sang ia jrao pơjrao mơnuih [ă klin hăng [ơi hơdôm anom bruă ia jrao, hơmâo 3 c\ô mơnuih pơc\rang lăng abih klin tal 5, 3 c\ô abih klin tal 4 hăng 1 c\ô abih klin tal 3. Amăng lơ 21/2, mơnuih [ă klin Sars-Cov2 blung a [ơi Gialai [ơi phường Cheo Reo, plơi prong AyunPa, glăk pơjrao [ơi sang ia jrao plơi prong AyunPa arăng brơi glăi pơ sang laih tơdơi kơ pơc\rang lăng 5 wo\t lêng kơ huăi [ă klin.

To\ tui pok pơhai tu\ yua hơdôm hơdră pơgang klin Covid-19, anăm brơi klin lar hyu amăng mơnuih mơnam, biă mă `u le\ tơdơi kơ tê|t thun 2021, Khul git gai pơgang klin Covid-19 tơring c\ar Gialai phrâo hơmâo hră pơtrun mrô 33/CV-BCĐ kơ bruă kiăo tui lăng mơnuih rai mơng hơdôm kual hơmâo klin Covid-19 lơ\m mut rai tơring c\ar.

Tui anun, Khul pơgang klin Covid-19 tơring c\ar rơkâo gơnong bruă ia jrao git gai anom  bruă ia jrao tơring c\ar, tơring glông, să kơtưn gum hro\m hăng hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao amăng plơi pla kiăng kơ [uh ta` hloh mơnuih [ă klin Sars-Cov2 lơ\m glăi mơng kual hơmâo klin amăng dêh c\ar ta, mơng anun wai lăng kjăp hu\i kơ lar hyu amăng mơnuih mơnam. Ngă klă bruă lăi pơthâo anih găn nao rai laih dong kiăo tui lăng mơnuih rai mơng kual hơmâo klin tui tơlơi lăi pơthâo mơng Ding jum ia jrao. Abih bang mơnuih rai mơng kual hơmâo klin amăng dêh c\ar ta lơ\m mut nao tơring c\ar Gialai amăng 14 hrơi lêng kơ lăi pơthâo anih găn nao rai brơi anom bruă bơdjơ\ nao.

Gơnong bruă ia jrao git gai Anom bruă wai pơgang klin kman tơring c\ar c\râo ba bruă kiăo tui lăng mơnuih rai mơng kual hơmâo klin amăng dêh c\ar ta hăng kiăo tui lăng na nao klin kman kiăng hơdôm anom bruă, [on lan gơgrong pok pơhai bruă mă tui tơlơi sit nik. Kơtưn pơc\rang lăng [ing mơnuih amu` [ă klin laih dong pơc\rang lăng [ing mơnuih mut nao rai [ơi tơdron rơdêh por kiăng kơ wai lăng na nao.

 To\ tui git gai hơdôm sang ia jrao, anom khăm pơjrao pok pơhai na nao hăng lăng glăi bruă pơgang klin djơ\ hăng Hơnong pơkă Sang ia jrao rơnuk rơnua hăng anom bruă khăm pơjrao pơhlôm kjăp bruă pơgang klin Covid-19; kiăng kơ đing nao [ing mơnuih amu` [ă klin lơ\m rai mơng kual hơmâo klin, lăi pơthâo anih găn nao rai abih bang mơnuih lơ\m nao pơ sang ia jrao. Anom bruă ia jrao; pok pơhai bruă pơpha hăng kiăo tui lăng kjăp hloh.

{ơi anăp kơ tơlơi tơnap tap mơng klin Covid-19 [ơi tơring c\ar Gialai, ako\ blan 2/2021, Kơ-iăng khua ding jum ia jrao ơi Đỗ Xuân Tuyến hơmâô mông mă bruă hăng tơring c\ar Gialai. Kơ-iăng khua ding jum pơtă tơring c\ar Gialai hơmâo mơnuih djuai ania [iă yua anun kiăng pơtô pơblang bruă pơgang klin kheng [ơi hơdôm kual mơnuih djuai ania [iă do\ hơdip, ngă klă bruă pơtô pơblang; ngă tui tơlơi pơsit ‘’4 mơta bruă ha anih’’; ngă ha amăng ple\. Hro\m hăng bruă pơgang klin Covid-19, kiăng đing nao bruă pơgang tơlơi ruă pơko\n dong.

Hră pơhing Gialai

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương