Hing ang amăng hrơi: 3/3/2021

VOV4.Jarai - Hlâo anun rơbêh ha mơkrah thun laih, plơi Bông Hiot, să Hải Yang, tơring glông Đăk Đoa [uh mơnuh ruă rơkông đok blung a hăng jing anih hơmâo lu mơnuih ruă amăng tơring c\ar Gialai hăng 20 c\ô mơnuih, ngă kơ mơnuih [on sang bral rơngal, bơngo\t biă mă. Samơ\, kơnong amăng ha mơkrah blan pok pơhai lu hơdră pơgang jec\ amec\, gong gai hăng gơnong bruă ia jrao [on lan hơmâo pơgăn h^ tơlơi ruă, rơbêh kơ 1.500 c\ô mơnuih [on sang [ơi anai hơmâo tlâ|o vaccine pơgang tơlơi ruă rơkông đok. Samơ\ tơlơi pơplih prong hloh [ơi plơi Bông Hiot, să Hải Yang anun le\ mơnuih [on sang thâo pơplih h^ lu tơlơi juăt hơđăp [u hiam pioh pơgang tơlơi ruă.

Hơmâo ană ruă rơkông đok amăng tal tơlơi ruă anai hơđuh đ^ rơbêh ha mơkrah thun hlâo anun, ră anai hơmâo pơjrao suaih laih, sang ano\ ayong Thưh, djuai ania Bahnar (do\ [ơi plơi Bông Hiot, să Hải Yang, tơring glông Đăk Đoa) hok mơ-ak hăng thâo rơđah tơlơi yôm mơng bruă pơgang klin kman hu\i kơ lar hyu.

Ayong Thưh brơi thâo, ră anai, r^m hrơi sang ano\ `u lêng kơ rơmet agaih amăng sang, sut rang sang, sang apui brơi rơgoh, koh pơagaih phun kyâo jum dar sang. Laih dong, ayong Thưh juăt pơtă pơtăn bơnai `u kah hăng [ing ană bă kho\m truă akhăn gôm [ô| lơ\m tơbiă hyu gah rơngiao; lơ\m glăi truh pơ sang kho\m rao tơngan hăng ia kơ[ô tlo\. Ayong Thưh brơi thâo:

Lơ\m anun, hlơi hlơi lêng kơ bral rơngal. Samơ\ yua hơmâo gong gai [on lan đing nao khăm, pơjrao, kah hăng tlâ|o, [ơk brơi jrao mơ`um [ing gơmơi hơđong pran jua mơn.

 

Ră anai, mah tơlơi ruă hơmâo pơgang h^, samơ\ plơi ăt hơmâo grup hyu lăi pơthâo kơ bruă pơgang tơlơi ruă

 

Hro\m hăng sang ano\ ayong Thưh, ră anai, abih bang giăm 300 boh sang ano\ amăng plơi Bông Hiot lêng kơ pơplih amăng tơlơi pơm^n. Lu mơnuih arăng tơ`a lêng kơ lăi glăi :’’Tơdơi kơ [uh tơlơi ruă rơkông đok, mơnuih [on sang lơ\m tơbiă hyu gah rơngiao, hlơi hlơi lêng kơ truă akhăn gôm [ô|, huăi tum pơ[ut lu mơnuih dong tah’’.

Lơ\m [uh hơmâo tơlơi ruă, hơdôm bruă pioh pơgang tơlơi ruă hơmâo ană plơi pla ngă tui. Laih dong [ing gơmơi nao tlâ|o vaccine, nao mă jrao mơ`um, bruă anai hơmâo abih bang mơnuih ngă tui’’.

Amăng tal hơđuh đ^ tơlơi ruă rơkông đok blan 7/2020, tơdơi kơ 13 hrơi pơphun ha amăng ple\ lu hơdră anun le\ ako\ pơjing anih wai lăng, guang dar, pruih ia jrao, pơjrao hăng tlâ|o vaccine brơi abih bang rơbêh 1.500 c\ô mơnuih, gơnong bruă ia jrao tơring glông Đăk Đoa dưi pơgăn h^ tơlơi ruă rơkông đok [ơi plơi Bông Hiot, să Hải Yang. Samơ\, plơi ăt djă pioh na nao 6 grup wai pơgang rơlơi ruă, r^m wo\t hrơi tơjuh hyu lăi pơthâo amăng loa.

Ơi Nguyễn Văn Thắng, kơ-iăng Khua Jơnum min mơnuih [on sang să Hải Yang, tơring glông Đăk Đoa brơi thâo, hro\m hăng pơplih tơlơi pơm^n, ră anai neh met wa plơi Bông Hiot ăt lui tui [ơ[rư\ tơlơi juăt [u hiam hu\i kơ ngă tơlơi ruă lar hyu.

Hlâo anun arăng pơphun mơyut jôk atâo sui mơng 2 truh pơ 3 hrơi, tơdơi anun mơnuih [on sang tum pơ[ut lu mơnuih kiăng kơ pơ alum pran jua sang ano\; ba bông nao pơ sat kah mơng dưm mơnuih djai laih anun dor. Samơ\ ră anai, dưm hlao amăng bông, amăng 24 hrơi ba nao dor mơtăm, mơnuih nao pơyua atâo ăt do\ ataih tơdruă. Bơ pơdô| rơkơi bơnai pơphun ha hrơi đôc\, kar kăi hăng djuai ania Yuăn yơh.

Hơdôm tơlơi pơplih phrâo mơng neh met wa djuai ania Bahnar [ơi plơi hơđuh đ^ tơlơi ruă rơkông đok Bông Hiot, să Hải Yang, tơring glông Đăk Đoa, Gialai brơi [uh bruă pơgang tơlơi ruă [ơi [on lan jai sit nik hăng tu\ yua hloh.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương