Hing ang amăng hrơi: 2/2/2021

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi, lơ 1/2, yă Nguyễn Thị Thanh Lịch, Kơ-iăng Khua Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Gialai lăi pơhing, tơring ]ar hmâo dong 1 bôh tơring glông hmâo mơnuih [a\ kơman Covid-19. Pô [a\ kơman Covid-19 tal 6 [ơi Gialai hmâo e\p [uh [ơi tơring glông Krông Pa. Hrom hăng pô [a\ kơman, [ơi tơring glông anai do# sa ]ô dong đing đăo [a\ kơman, glăk do# tơguan bôh tơhnal pơ]rang lăng pơsit. {ơi anăp tơlơi anai, tơring ]ar Gialai hmâo pơhrua nao dong 53 ]ô mơnuih apăn bruă gah ia jrao nao pơ\ kual klin ngă kiăng djru hơdôm bôh tơring glông, plơi prong hmâo mơnuih [a\ kơman, hrom hăng pơtrut ta` bruă hyu hơduah e\p hơdôm mơnuih F1, hmao tlôn ]ơlah đuăi hăng pơ]rang lăng. Tơdơi kơ hmâo tơlơi pơhing kơ hơdôm mơnuih [a\ kơman Covid-19, gru\p ]râo bruă pơgang, pơgăn Covid-19 tơring glông Krông Pa hmâo hyu e\p hmâo 20 ]ô mơnuih F1. Amăng anun, 1 ]ô mơnuih dưi ]ơlah đuăi, 19 ]ô mơnuih ]ơlah đuăi hơbit. 61 ]ô mơnuih F2 glăk ]ơlah mă pô [ơi anih do#. Tơring glông hmâo prăp lui laih 4 kual ]ơlah đuăi hơbit, rơnoh dưi ]ơlah 1000 ]ô mơnuih; prăp lui kual pơjrao djơ\ hăng rơnoh 10 bôh sưng. Bruă pơgang pơgăn klin dưi pok pơhai tui jơlan gah 4 mơta hơđăp./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương