Hing ang amăng hrơi: 1/3/2021

VOV4.Jarai-Mơnuih ruă [ă kman Covid 19 anăn mrô BN1691 do\ pơ grup 4, phường Cheo Reo, plơi prong Ayun Pa le\ mơnuih ruă blung a tơring ]ar Gia Lai ră anai [ă glăi dơ\ng kman sars-cov-2 tơdơi kơ 1 wơ\t hrơi glăi mơ\ng sang ia jrao.

Hlâo kơ anun, lơ 21/2, pô ruă anai arăng pơjrao hlao laih, jao hră dưi tơbiă mơ\ng sang ia jrao glăi pơ sang pơ ano\, tơdơi kơ 5 wơ\t mă drah hăng mă ia khak, ia mơdu\ng ba pơ]rang le\ [u [uh kman sars-cov-2 dơ\ng tah laih anun pơsit suaih yơh duăm.

Pô anai arăng brơi glăi krăo lăng pơ sang ano\ amăng 14 hrơi dơ\ng. Lơ 27/2 le\ pô ruă anai, rơkơi hăng ană đah kơmơi `u arăng ba glăi pơ sang ia jrao dơ\ng pioh pơjrao tơlơi ruă Covid 19 pơ sang ia jrao tơhan pơdong jăng jai [ơi Gia Lai.

Hrom hăng anun, khua mua git gai pơhlôm, pơgang klin Covid 19 brơi guang dar anih anet amăng [ut plơi pô anai do\ hăng sang ano\ gơ`u grup 4, phường Cheo Reo, plơi prong Ayun Pa; brơi pơ]lah hăng hơduah e\p, tui kru mơnuih F1; brơi pơ]lah mơnuih F2; pruih ia jrao pơdjai kman amăng abih anih anun.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương