Hing ang amăng hrơi: 7/3/2021

VOV4.Jarai - {ơi tơkai c\ư\ Langbiang, tơring kual Lạc Dương, tơring glông lạc Dương (Lâm Đồng) hơmâo lu mơnuihle\ djuai ania K’ho do\ hơdip mơng đưm đă ră hlâo. Hơdôm thun laih rơgao, yua kơ thâo pơplih phrâo amăng tơlơi pơm^n bruă mă, pơplih h^ bruă ngă hmua tui sô hơđăp hơdai nao ngă hmua mă yua boh thâo phrâo, hro\m hăng hơdec\ hmar lăi pơthâo gru grua yôm phara mơng djuai ania pô kiăng kơ pok rai bruă bơwih brơi tuai c\uă ngui, tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang amăng tơring kual Lạc Dương glăk [ơ [rư\ pơplih phrâo.

Phrâo dưm amăng adung asar kơphê hăng anăn păn s^ mơdrô mơng djuai ania K’ho kiăng kơ hmao jao brơi tuai, amai Cơ Liêng Este, do\ [ơi plơi B’Nơr C, tơring kual Lạc Dương, tơring glông Lạc Dương (Lâm Đồng) hăt he klit abăn ao yua kơ `u pô mơ`am kiăng kơ ba nao pơdă prưng, pơhưc\ lu tuai c\uă ngui. Amai Cơ Liêng Este brơi thâo, prăk pơhrui phun amăng sang ano\ le\ pơkra pơjing rai kơphê Arabica hơdjă hăng anăn păn coffee K’ho, hăng abăn ao ăt le\ gru grua kiăng djă pioh, lăi pơthâo truh pơ tuai c\uă ngui. Hơmâo tơlơi gum hro\m ania, tơlơi bơwih [ong huă mơng sang ano\ hơmâo hơđong hăng pơđ^ kyar lu biă mă pơhmu hăng lu adih.

 

Mơnuih djuai ania K’ho atông c\ing hơgor brơi kơ tuai c\uă ngui

 

Kiăng pơđ^ kyar bruă mơ`am mrai blung hlâo kiăng djă pioh bruă rơwơi mơ`am, to\ tui pơtô glăi ană tơc\ô hu\i rơngiă yua anai le\ gru grua djuai ania pô. Kiăo tui anun, [ing gơmơi ăt kiăng lăi pơthâo abăn ao kiăng kơ tuai mơng pơko\n rai pel e\p hăng thâo rơđah dong bruă mơ`am abăn ao mơng ơi yă đưm hlâo adih kiăng kơ pơtô glăi hăng djă pioh, hơmâo mơ`am mă pô. Yua anun, ăt aka [u ba glăi tu\ yua pơhmu hăng kơphê hơdjă samơ\ [ing gơmơi ăt pơlir kiăng lăi pơthâo hăng s^ gơnam brơi kơ tuai.

Hro\m hăng mơ`am mrai laih dong pơkra kơphê hơmâo anăn păn s^ mơdrô, mơnuih djuai ania K’ho [ơi tơring kual Lạc Dương ăt pơđ^ kyar bruă ko\ng tơpai c\eh kiăng kơ brơi tuai c\uă ngui mơ`um. Sit biă `u, neh met wa hơmâo ngă tu\ yua amăng bruă dja ưpioh gru grua c\ing hơgor – anai le\ gru grua yôm gah bơngăt hơmâo UNESCO tu\ yap kiăng kơ bơwih brơi tuai c\uă ngui. Ră anai tơring kual hơmâo ako\ pơjing 11 grup, grup atông c\ing hơgor lêng kơ prap lui atông brơi tuai c\uă ngui. Tui hăng ơi Păng Ting K’Rè, khua grup atông c\ing hăng tơnă hơbai gơnam [ong tui gru grua djuai ania hơmâo djru brơi bruă mă, đ^ tui prăk pơhrui brơi mơnuih djuai ania K’ho [ơi [on lan:

{ing gơmơi atông c\ing hring hơgor djru brơi tuai, ha bơnah le\ kiăng hơmâo prăk pơhrui pơplih tơlơi hơdip amăng sang ano\, ngă gêh gal djru bruă mă, đ^ tui prăk pơhrui brơi neh met wa amăng plơi pla. Hro\m hăng anun, anai le\ bruă mă mơ\ pơgôp djă pioh gru grua, pơtô glăi ană tơc\ô thâo hluh rơđah kơ bruă djă pioh gru grua, anai le\ gơnam yôm yua kơ ơi yă pioh glăi kơ djuai ania K’ho lăi hro\m hăng mơnuih djuai ania [iă kual Dap kơdư hnun mơn.

Lu tui hơbô| bruă bơwih brơi tuai c\uă ngui kiăng kơ hơmâo dong prăk pơhrui, laih dong ăt kiăng pơgôp djă pioh hăng lăi pơthâo gru grua djuai ania pô glăk le\ jơlan anăp nao pơđ^ kyar kjăp hloh amăng mơnuih djuai ania K’ho [ơi tơring kual Lạc Dương, tơring glông Lạc Dương (Lâm Đồng). Ơi Kra Jan Meng Nôl, [ing apăn bruă gah gru grua tơring kual Lạc Dương brơi thâo, mơng hrơi neh met wa bơwih brơi tuai c\uă ngui dưi pơklaih mơng [un rin, tơlơi hơdip jai hrơi pơplih phrâo.

Amăng tơring kual Lạc Dương hơmâo hơdôm grup atông c\ing juăt atông brơi kơ tuai c\uă ngui amăng plơi pla r^m hrơi. Hro\m hăng anun, plơi pla juăt ko\ng tơpai, mơ`am mrai ăt pơphun ngă brua kiăng kơ bơwih brơi tuai c\uă ngui. Tơlơi ania djru brơi neh met wa djă pioh, lăi pơthâo gru grua yôm phara amăng plơi pla, hăng anăp nao pơđ^ kyar dong amăng bruă bơwih brơi tuai c\uă ngui amăng plơi pla. Hơdôm bruă anai blung a ba glăi tu\ yua, pơgôp pơplih tơlơi bơwih [ong huă, hơmâo dong bruă mă hăng prăk pơhrui brơi neh met wa. Ră anai lu sang ano\ tơlơi hơdip jơnap laih, sa, dua boh sang ano\ hrưn đ^ pơdrong asah hơmâo sang prong, rơdêh koar lơ\m mut hro\m amăng bruă bơwih brơi tuai c\uă ngui.

Yua kơ thâo ngă tui tơlơi yôm mơng gru grua djuai ania pô, mơnuih djuai ania K’ho do\ hơdip [ơi tơkai c\ư\ Langbiang, tơring kual Lạc Dương, tơring glông Lạc Dương (Lâm Đồng) hơmâo pok lu bruă bơwih brơi tuai c\uă ngui, kiăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă rah hăng djă pioh gru grua djuai ania pô rah. Hăng bruă mă lăp djơ\, sa bơyan bơnga dong c\ang rơmang amra ba glăi lu tơlơi pơplih phrâo [ơi tơring glông Lạc Dương anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương