Hing ang amăng hrơi: 5/3/2021

VOV4.Jarai - Lom lơ 4/3, [ơi mông jơnum Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Daknông, ơi Nguyễn Đình Trung, Khua Jơnum min tơring ]ar git gai gơnong bruă ia jrao khom yap glăi, ju\ yap jơlan gah blơi vaccine pơgang Covid-19 kơ mơnuih [ôn sang [ơi tơring ]ar. Tui hăng Khua Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Daknông, hơdôm jơlan gah blơi vaccine pơgang hlôm hlâo Covid-19 khom dưi prăp lui ta`, kiăng lom hmâo tơlơi pơtô ba mơng Ding jum ia jrao dêh ]ar kơ bruă blơi hăng tla#o vaccine pơgang hlôm hlâo Covid-19 kơ mơnuih [ôn sang le\ pok pơhai. Bruă tla#o jrao pơgang hlôm hlâo Covid-19 kơ 9 gru\p mơnuih đing nao hlâo tui tơlơi pơkă ăt kiăng ngă tui ha amăng ple\ mơn. Amăng mông jơnum, khua pơ ala kơ Gơnong bruă ia jrao brơi thâo, anom hmâo pok pơhai laih bruă ju\ yap, ba tơbiă jơlan gah tu\ mă, tla#o jrao pơgang Covid-19 kiăng lăi pơthâo kơ Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar. Hrom hăng anun, gơnong bruă ia jrao tơring ]ar hmâo pok pơhai laih glông bruă wai lăng, rak pioh vaccine pơgang Covid-19 djop pioh djơ\ hăng bruă pơgang hlôm hlâo kơ mơnuih [ôn sang. Amăng 3 blan tal 2 thun 2021, lom hmâo vaccine pơgang hlôm hlâo Covid-19 gơnong bruă ia jrao amra pok pơhai tla#o pơgang hlôm hlâo mơtăm hăng gru\p mơnuih đing nao hlâo amra dưi tla#o pơgang hlôm hlâo./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương