Hing ang amăng hrơi: 6/2/2021

VOV4.Jarai - Sa bơyan bơnga dong giăm truh laih hăng lu tơlơi c\ang rơmang phrâo. Thun anai, lu sang ano\ [un rin [ơi tơring c\ar Daklak, biă mă `u le\ hơdôm sang ano\ kual ataih, asuek dưi c\ơkă thun phrâo mơ-ak mơ-ai lơ\m lu sang man pơdong phrâo, hiam pơprong mă mơng rơnoh prăk tui Jơlan hơdră mrô 167. Hơdôm sang do\ hơmâo man pơdong mơng rơnoh prăk tui jơlan hơdră, hơmâo prăk pơkrem mơng sang ano\, pơgôp mơng kơnung djuai kah hăng gum tơngan hro\m mơng abih bang mơnuih [on sang ngă kơ bơyan bơnga jai hrơi pơđao amăng pran jua hăng kiăng khăp.

Hơdôm hrơi rơnuc\ thun, sang ano\ ơi Y Tôn Niê (arăng juăt iâu ơi Ka Rit) do\ [ơi [uôn Ea Knôp, să Cư\ Ni, tơring glông Ea Kar, tơring c\ar Daklak jec\ amec\ rơmet agaih amăng sang phrâo man pơdong. {ing ană bă `u lêng hyu mă bruă pơ ataih, truh tết kah mơng glăi pơ sang yua anun pơ sang do\ dua rơkơi bơnai `u đôc\, wai rah tơc\ô, rơmet sang phrâo rah. ~u brơi thâo, anai le\ sang hơmâo gong gai [on lan djru man pơdong tui jơlan hơdră mrô 167 mơng Kơnuk kơna. Hro\m hăng mrô prăk djru 9 klăk 900 rơbâo, sang ano\ `u c\an 25 klăk prăk tla amăng 15 thun. ~u rơkâo ană bă c\an dong prăk mơng kơnung djuai hăng pơ[ut glăi abih pră pơkrem amăng sang ano\ hơdôm thun laih rơgao, man pơdong sang prong rơbêh 70 m2 hăng nua giăm 280 klăk prăk. Ơi Y Tôn hok mơ-ak brơi thâo:

 

Dua rơkơi bơnai ơi Y Tôn (tal 2 hăng 3 yap mơng gah ieo) dong [ơi anăp sang phrâo

 

Sang ano\ gơmơi hlâo adih tơnap tap biă mă, ruă kă na nao, ană bă lu yua anun kơ[ah djop mơta. Lơ\m [uh sang ano\ tơnap tap đơi gong gai [on lan djru brơi sang ano\ gơmơi dưi man pơdong sang phrâo tui ră anai yua anun hok mơ-ak biă mă. Samơ\ ăt do\ đom hnưh giăm 80 klăk prăk amra tla tui [ơ[rư\ pơ anăi samơ\ sang ano\ gơmơi hok mơ-ak biă yua kơ thun phrâo, sang ano\ gơmơi dưi [ong tết amăng sang phrâo, rơhaih, huăi kơniă [udah bơngo\t lơ\m truh bơyan hơjan hơthel dong tah.

Kar kăi tui sang ano\ ơi Y Tôn Niê, sang ano\ amai H’Mlam Byă, (am^ Sơ Ri) do\ [ơi plơi ÊGa, să Ea Kmut, tơring glông Ea Kar ăt hur har pran jua lơ\m bơyan bơnga anai hơmâo sang phrâo. Hlâo adih, lơ\m truh bơyan hơjan kơthel, sang ano\ gơ`u hơmâo 5 c\ô mơnuih anun le\ am^ tha rơma, 2 c\ô ană anet laih dong dua rơkơi bơnai `u lêng kơ mut amăng sang ha guai kơđăp jang jai hu\i kơ sang glưh. Tong krah thun hlâo, hơmâo kơnuk kơna djru, sang ano\ amai H’Mlam hơmâo c\an, hăng pơkrem kiăng kơ man pơdong sang nua `u 140 klăk prăk. Amai H’Mlam klao mơ-ak brơi thâo, tết thun anai le\ tết mơ-ak hloh mơng hlâo adih kơ sang ano\ `u:

 

Amai H’Mlam Byă (tal 4 yap mơng gah ieo) hok mơ-ak biă mă yua thun anai sang ano `u [ong tết amăng sang phrâo

 

Tết thun anai hơmâo sang phrâo laih yua anun `u mơ-ak biă mă yua kơ hơmâo kơnuk kơna djru brơi c\an prăk kiăng kơ man pơdong sang phrâo. Ră anai [ing gơmơi hơđong pran jua, gir run mă bruă kiăng kơ tla hnưh hăng hrưn đ^ amăng tơlơi hơdip mơda.

Ngă tui tơlơi pơsit mrô 33 lơ 10/8/2015 mơng Khua dêh c\ar ta kơ bruă djru man pơdong sang brơi mơnuih [un rin (arăng juăt iâu le\ Jơlan hơdră mrô 167 rơwang tal 2), truh abih thun 2020, tơring c\ar Daklak hơmâo djru man pơdong sang brơi rơbêh 7.800 boh sang ano\ hăng nua prăk rơbêh 312 klai prăk. Hơdôm boh sang man pơdong pơhlôm kjăp (riang, pơnăng, bơbung lêng kjăp soh) djơ\ hăng tơlơi pơkă, nua dưm dưm r^m boh sang mơng 40-50 klăk prăn. Lu sang ano\ hơmâo wo\t tơlơi gum djru mơng kơnung djuai, mơnuih [on sang dưi man pơdong sang phrâo kjăp.

Amăng hrơi blan ngă tui, sa, dua boh [on lan hơmâo gơgrong pok pơhai hơdră djru, bruă wai lăng hăng pơphun ngă ba glăi tu\ yua hloh. Tui [ơi tơring glông Ea Kar, kơnong amăng thun 2020 hơmâo man pơdong 133 boh sang brơi mơnuih [un rin. Ơi Trần Duy Trường, Kơ-iăng Khua anom bruă bơwih [ong huă – Man pơkra anih anom, Kơ-iăng Khua anom bruă git gai ngă tui tơlơi pơsit mrô 33 tơring glông Ea Kar brơi thâo, djop anom bruă hăng r^m c\ô mơnuih apăn bruă amăng khul git gai hơmâo gir run ngă bruă kiăng kơ djru brơi hơdôm sang ano\ [un rin hơmâo sang do\, djru brơi [ing gơ`u hơmâo anih do\, hơđong bơwih [ong huă.

Amăng hơdôm hrơi blung a [ing gơmơi hơmâo ako\ pơjing Khul git gai yua Kơ-iăng Khua jơnum min mơnuih [on sang tơring glông ngă ako\. Khul git gai [ing gơmơi hro\m hăng khul git gai hơdôm să nao tơl plơi pla pơphun bruă pơtô pơblang tơlơi c\râo trun, hơdôm jơlan hơdră bơdjơ\ nao bruă man pơdong sang mrô 167 kiăng hơdôm djop sang ano\ thâo, laih dong pơ[ut glăi mrô ju\ yap, hơduah e\ amăng r^m wo\t hrơi tơjuh. Pơphun jơnum r^m wo\t hrơi tơjuh hăng lăi pơthâo r^m blan kơ mrô ju\ yap hăng hrơi mông ngă tui laih dong hmao tlôn pơsir h^ hơdôm tơlơi tơnap tap lơ\m ngă tui kiăng kơ pơhlôm brơi abih bang bruă mă bơdjơ\ nao man pơdong sang amăng tơring glông dưi ngă tui gêh gal.

Kiăng kơ gum tơngan hro\m pơhro\ trun sang tơ\i brơi mơnuih [un rin, hro\m hăng jơlan hơdră mrô 167, djop khul grup amăng tơring c\ar Daklak ăt gir run iâu pơthưr man pơdong sang tui jơlan hơdră pơko\n, tui rơnoh prăk pơgôp anun le\ man pơdong sang gum pơgôp, kyâo bơrơkal mriah, sang khăp pap… Mơng anun djru brơi lu sang ano\ tơnap tap hơđong anih do\ hơdip, gir run bơwih [ong huă hrưn đ^ pơklaih mơng [un rin. Bơyan bơnga anai, hơmâo lu dong sang ano\ [un rin [ơi Daklak dưi c\ơkă thun phrâo mơ-ak amăng sang phrâo.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương