Hing ang amăng hrơi: 4/3/2021

VOV4.Jarai - Khul wai lăng tơhnal dlông hloh mơng Việt Nam phrâo mă yua Tơlơi pơsit mrô 100 Top/2021 kơ bruă pơdo\ng Top 100 gơnam [ong hăng Top 100 mơta gơnam pha ra ha jăn hmâo Việt Nam (mơng thun 2020-2021), amăng anun Daklak hmâo gum hơgo#p sa a`ăm [ong hăng sa gơnam pha ra ha jăn hmâo. Anun le\ a`ăm un klai kơhul amăng đing kram (Kual tuai ]uă ngui dlai klô bôh thâo [ôn Ko# Tam, plơi prong Buôn Ma Thuột hăng tơpung ca cao (Sang bruă bơwih [ong mơnuih [ôn sang Ca cao Nam Trường Sơn). Gru\p pơphun bruă amra [ơk {a\ng tu\ yap kơ hơdôm gơnam [ong mơ`um, gơnam pha ra ha jăn hmâo amăng Top 100 amăng tơlơi jơnum ngui “Tum pơ[u\t glăi Top Việt Nam”, pơkă hlâo dưi pơphun amăng lơ 26/4/2021 [ơi [ôn prong Hồ Chí Minh. Tui anun, hrom hăng asơi hrong mơnu\ hơ-om dưi ruah mut amăng Top 100 gơnam [ong pha ra mơng Việt Nam (2011-2016), truh ră anai kual Tuai ]ua\ ngui dlai klô – bôh thâo Ko# Tam hmâo laih 2 mơta gơnam [ong mơ`um dưi ruah mut amăng Top 100 Việt Nam./.        

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương