Hing ang amăng hrơi: 3/2/2021

 

VOV4.Jarai-Dơ\ng mơ\ng ako\ blan 1 truh ră anai, tơring ]ar Dak Lak hơmâo ]ih pioh lu mơnuih ruă kian pơtah ]roh, ruă kian drah [ơi să }ư\ Kbang, tơring glông Ea Sup hăng să Êa Kiết, tơring glông }ư\ Mgar. Lăp kiăng lăi le\ mơnuih [ôn sang amăng kual ăt do\ ngă amưng hăng tơlơi ruă kian yua kman ngă anai, sit ruă kian hyu mă ia jrao glăi mơ`um mă pô [u nao pơ sang ia jrao pơjrao ôh.

Hơmâo tơlơi ruă kian mơhao [le\ pơtah, ruă kian pơ]roh rơbêh 3 hrơi, samơ\ ơi Giàng A Kếnh hăng ană `u đah kơmơi `u 6 thun [ơi plơi Hmông, să Êa Kiết, tơring glông }ư\ Mgar, tơring ]ar Dak Lak ăt do\ pơ sang, blơi mă ia jrao pơrơngiao ba glăi mơ`um [u nao khăm tơlơi ruă ôh. Tơl hrơi nai ia jrao să nao pơ sang jak iâu, pơtô lăi, `u mơ\ng lăi pơthâo plơi gơ`u hlăk hơmâo lu mơnuih ruă kian pơtah ]roh. Ơi Giàng A Kếnh lăi:

“Dơ\ng mơ\ng lơ 26 laih kâo ruă ako\, kâo nao bu] hơbơi plum [le\ pơtah dua wơ\t. Pơdu\ glăi hơbơi [lang giong truh pơ sang ăt nao juă glai hăng pơtah ]roh đô]. Mơguah sing bring kâo nao blơi ia jrao, truh pơ sang brơi ană mơ`um, dua ama ană plai [iă mơ\n. Kâo ako\n thâo lơi, tơl hrơi tom brơi [uh [ing ơi ia jrao rai tơl sang tơ`a amăng plơi anai hơmâo mơnuih ruă kian pơtah ]roh mơ\n hă, [u kơnong hơjăn kâo ôh amăng sang ano\ hơmâo dua ]ô mơnuih ruă kian hrup anun”.

 

Ding kơna khul git gai mơ\ng să nao tơl sang pơtô lăi, jak iâu mơnuih ruă

khom nao pơ sang ia jrao pơjrao

Ăt hơmâo 2 ]ô ană do\ ruă kian pơtah ]roh, amăng anun ană `u ruă hơdôm hrơi hlâo kơ anun baih, ơi Giàng A Náo ăt [u ah gơnah ôh lơ\m [ing nai ia jrao nao pơtô lăi, brơi ba nao ană `u pơ sang ia jrao să pioh pơjrao. Ơi Náo lăi, ră anai hlăk amăng bơyan bu] hơbơi plum gun lu bruă đơi, [uh ană mơ`um mă ia jrao blơi glăi dưi dăi [iă mơ\n, sa ]ô nao sang hră `u ăt brơi nao sang hră đô], sa ]ô nao mă bruă, `u brơi do\ pơ sang nao mă bruă, tơdah [u anăm mă bruă do\ đih pơ sang. Lơ\m nai ia jrao pơtrut `u brơi ană nao đih pơ sang ia jrao, ơi Náo lăi ană `u [u gưt nao anun yơh [u thâo ano\ ngă.

“Phrâo nao blơi mă ia jrao pơ jơlan klah pă, pioh ba glăi mơ`um, hmư\ lăi `u plai [iă mơ\n, samơ\ `u [u gưt nao pơ sang ia jrao ôh, lui tlam anai [udah hrơi pơgi nao tơdah hlao laih lui, tơdah [u hlao ôh kah pơgiăng nao pơ sang ia jrao”.

Tui hăng yă Nguyễn Thị Hiền, Khua sang ia jrao să Êa Kiết, sang ia jrao gơ`u hơmâo ]ih pioh tơlơi pơhing [ơi plơi Hmông hlăk hơmâo klin ruă kian pơtah ]roh dơ\ng mơ\ng lơ 23/1 rơgao. Amăng lơ 23 hăng lơ 24/1 hơmâo 9 ]ô mơnuih ruă kian nao đih pơ sang ia jrao, rai mơ\ng plơi Hmông soh laih anun ba nao pơ sang ia jrao tơring glông }ư\ Mgar, yua [le\ pơtah, juă glai eh mơ-iă hăng pơtah ]roh. Laih thâo tơlơi pơhing anun, sang ia jrao să pok pơhai hơdră brơi nao e\p lăng pơ să, plơi pla kiăng thâo, laih anun lăi pơhmư\ pơ dlông djru pơsir anih hơmâo klin. Laih dơ\ng, brơi [ing nai ia jrao să hyu pơtô lăi mơnuih [ôn sang; pruih ia jrao pơdjai kman [ơi hơdôm sang ano\ hơmâo mơnuih ruă.

 

Anom bruă ia jrao tơring glông brơi nao rơdêh ia jrao truh pơ sang ană plơi, pơgiăng ba nao pơ sang ia jrao pơjrao ruă kian

 

Khua mua git gai, pơhlôm pơgang klin să ngă hrom anom bruă ia jrao tơring glông hăng djop sang bruă kơnuk kơna, khul grup mut phung nao tơl sang hăng abih bang sang ano\ hơmâo mơnuih ruă [ơi plơi Hmông. Dua le\ pơtô lăi hơdră pơhlôm pơgang klin, hơdôm bruă mă, tơlơi gơ`u kiăng ngă, laih anun brơi ba nao [ing ruă kian pơ sang ia jrao adih pơjrao brơi hmao kru, hnun kah dưi pơgăn klin ruă kian pơtah ]roh, anăm lui lar hyu lu”.

Ơi Nguyễn Thanh Bình, Kơ-iăng Khua Jơnum min să Êa Kiết, tơring glông }ư\ Mgar brơi thâo, plơi Hmông ră anai hơmâo 226 boh sang ano\, hăng rơbêh 1100 ]ô mơnuih lêng kơ djuai ania Hmông soh, pơpha dua [ut amăng plơi, anun le\ plơi Hmông gah lăm hăng plơi Hmông gah rơngiao. Anai le\ anih je\ hăng guai tơring glông Êa Sup, mơnuih [ôn sang juăt nao rai, mă bruă pơ să }ư\ Kbang-anih arăng lăi hlăk hơmâo klin ruă kian pơtah ]roh mơ\ng ako\ blan hlâo.

Laih thâo tơlơi pơhing hơmâo klin ruă kian pơtah ]roh laih anun hơmâo hră git gai mơ\ng tơring glông }ư\ Mgar, jơnum min să ako\ pơjing grup mă bruă hăng pơpha bruă brơi nao pơtô pơblang hăng pơgăn klin ruă kian pơtah ]roh, yua kơ Khua să mơtam ngă khua khul, nao tơl plơi pla pơtô lăi mơnuih [ôn sang. Mơ\ng anun truh lơ 29/1, amăng plơi Hmông hơmâo 30 ]ô mơnuih lăi ruă kian pơtah ]roh kraih laih.

Tui hăng ơi Bình, giong pơtô lăi [uh mơnuih [ôn sang ăt do\ ngă amưng [u hu\i ôh kơ tơlơi ruă kian pơtah ]roh anai, hơdôm sang ano\ hơmâo dua klâo ]ô mơnuih ruă samơ\ nao blơi mă ia jrao glăi mơ`um. {ơi ano\ hơmâo mơnuih lơ\m [uh [ing ơi ia jrao nao tơl sang, brơi đ^ rơdêh ia jrao nao pơ sang ia jrao pơjrao ruă kian samơ\ ăt [u gưt đ^ rơdêh lơi. {uh rơđah tơlơi anun, să amra hơmâo hơdră khut khăt hloh kiăng pơgăn klin.

Jơnum min să amra mă yua prăk djă pioh amăng să pioh djru, sa le\ djru gơnam yua ia jrao ăt kah hăng blơi ia jrao pơjrao kơ mơnuih [ôn sang. Dua le\ djru kơ bruă hyu pơtô pơblang, jak iâu djru rơdêh, ia săng ăt kah hăng prăk hrơi bruă kơ [ing nao mă bruă tơl sang ano\, plơi pla kiăng pơtô lăi, pơđủ mơnuih [ôn sang. Bơ hơdôm [ing [u gưt ngă tui hă, khom brơi tơhan pơgo# mơtam, khom brơi ba nao mơnuih ruă pơ sang ia jrao hu\i hơmâo kman [ă hyu amăng plơi pla [u dưi pơgang ôh”.

Hlâo kơ anun, kah hăng Gong phun jua pơhiăp Việt Nam pôr laih, mơ\ng ako\ blan 1 phrâo rơgao să }ư\ Kbang tơring glông Êa Sup, tơring ]ar Dak Lak hơmâo lu mơnuih ruă kian pơtah ]roh, amăng anun sa ]ô ]ơđai gah yu\ 1 thun djai. Hăng anih hơmâo klin phrâo [ơi să Êa Kiêt, tơring glông }ư\ Mgar hăng hơdôm mơnuih [ă jai hrơi lu, mơnuih [ôn sang khom kơđiăng, ngă tui klă hơdră rơnăk drơi jăn, mơnong [ong huă, khom mơ`um ia laih hơtu\k tơsă, [u dưi hyu blơi mă ia jrao mơ`um ôh, pơjrao pơ sang ôh, khom nao pơ sang ia jrao pơjrao djơ\ hơdră.

Nay Jek:  Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương