Hing ang amăng hrơi: 18/2/2021

 

VOV4.Jarai - Anom bruă ia jrao Dak Lak kiăng kơđiăng hloh dong, kiăng hmao pơgăn klin, [u brơi klin Covid-19 mut nao amăng tơring ]ar, anai le\ tơlơi git gai mơng ơi Bùi Văn Cường, Ding kơna Ping gah, Khua git gai Ping gah Dak Lak amăng mông ngă bruă hăng Gơnong bruă ia jrao Dak Lak amăng tlam lơ 17/2. {ơi mông bưp, pơ ala kơ Anom bruă ia jrao hơmâo lăi pơthâo bruă pơgang klin Covid-19 amăng hrơi pơdơi Tê|t thun phrâo Tân Sửu. Tui anun, amăng hrơi mông hơmâo klin Covid-9 tal 3 (mơng lơ 27/1) truh ră anai, Dak Lak aka [u hơmâo pô hlơi [ă kman Covid-19 ôh, ră anai glăk hơmâo 37 c\ô do\ pơc\lah ha anih [ơi Sang hră Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên laih anun rơbêh 5000 c\ô mơnuih do\ pơc\lah mă pô pơ sang hăng [ơi anih do\. Ră anai, klin duam ruă [ơi Dak Lak glăk pơgang hơđong mơn. Khua git gai Ping gah tơring ]ar Dak Lak ơi Bùi Văn Cường bơni biă kơ pran jua ngă bruă mơng [ing ơi ia jrao [ơi Dak Lak, kiăng [ing mă bruă pơ sang ia jrao kơđiăng hloh dong [u brơi klin Covid-19 hơmâo [ơi tơring ]ar.

 

Ding kơna apăn bruă Ping gah, Khua git gai Ping gah Dak Lak ơi Bùi Văn Cường pơhiăp [ơi mông ngă bruă.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương