Hing ang amăng hrơi: 21/2/2021

 

VOV4.Jarai - Lu sang hră [ơi tơring ]ar Kon Tum lêng lăng yôm biă bruă pơtô gru grua boh thâo mơng đưm kơ [ing c\ơđai. Mơng anun kiăng [ing c\ơđai kơdrưh yua gru grua hiam phara mơng djuai ania pô. Amăng anun, Sang hră đom lăm gưl 3 tơring glông Kon Plông, Sang hră đom lăm gưl 3 tơring ]ar hăng Sang hră gưl sa Đặng Trần Côn [ơi să Ngọc Bay, plơi prong Kon Tum le\ anih hmư\ hing pơsit brơi c\ơđai sang hră djuai [iă buh eng ao djuai ania pô tui hrơi pơkă.

 

Mông tơbiă ngui, lan sang Sang hră đom lăm tơring glông Kon Plong dik dak mơ-ak biă. {ơi hơdôm phun kyâo mơtah mơdah le\ [uh [hêm ia iom mơng eng ao mơ`am mă pô. Kơ-iăng Khua sang hră Đinh Su Giang hok mơ-ak ră ruai: {ing c\ơđai amuaih buh biă eng ao djuai ania pô. Sang hră kơnong kiăng buh eng ao djuai [iă amăng hrơi sa hăng hrơi rơma đôc\, samơ\ [ing gơ`u buh rim hrơi mơtăm.

Tui hăng nai đah rơkơi Đinh Su Giang, sang hră lêng lăng yôm biă bruă pơtô glăi [ing c\ơđai gru grua boh thâo hiam mơng đưm, thâo djă pioh hăng pơtrut tui gru grua hiam phara mơng djuai ania pô. Bruă kiăng buh eng ao djuai ania [iă le\ sa amăng hơdôm bruă kiăng pơsit brơi tơlơi pơtrun anun, hơmâo sang hră ngă tui amăng hơdôm thun laih, mơng anun, [ing c\ơđai sang hră thâo hluh ano\ yôm mơng eng ao, hor buh, khăp hloh kơ eng ao tui gru đưm mơng djuai ania gơ`u.

Kiăng pơtô brơi [ing c\ơđai thâo răk rem, pơtrut tui gru grua boh thâo đưm lăi hro\m hăng eng ao mơng rim djuai ania lăi hơjăn, Sang hră đom lăm gưl 3 tơring glông Kon Plo\ng git gai [ing nai pơtô pơmut hro\m tơlơi anai amăng rim tơlơi hrăm, mơng tơlơi pơblang [ơi sang hră [udah pơtă pơtăn [ơi anăp mơtăm. Amăng tơlơi hrăm Mỹ thuật, [ing nai pơblang lu kơ ia iom juăt [uh, gru juăt hơmâo [ơi eng ao djuai ania Sêdang. Amăng tơlơi hrăm Âm nhạc, [ing c\ơđai hơmâo hrăm jua c\ing, tơlơi ayun suang amăng hrơi ngui ngor…

Amăng blan 10/2020, nai pơtô hăng c\ơđai sang hră hơmâo ako\ pơjing anih pioh kơ gru grua djop djuai ania [iă [ơi tơring glông. Rơngiao kơ gru sang rung, c\ing pơtâo, gong hơdrai, rup trah, ăt hơmâo tom eng ao djuai ania Sêdang, Hrê mơn. Anih [ơi anai pơtă pơtăn kơ [ing c\ơđai hơdor glăi rơnuk am^ [ă yă pơjing; laih dong, anai le\ tơlơi kơdrưh ang mơng [ing c\ơđai sang hră hăng nai pơtô mơn.

Hro\m hăng bruă ako\ pơjing anih gru grua đưm, rim wơ\t hrơi tơjuh, sang hră pơphun brơi c\ơđai mơng 2 boh sang hră nao c\uă lăng plơi pla mơnuih djuai [iă giăm anun c\i pel e\p sem lăng gru grua boh thâo đưm mơng djuai ania [iă. Lơ\m nao c\uă lăng, [ing c\ơđai lêng buh eng ao djuai ania pô soh.

{ơi plơi prong Kon Tum, Sang hră gưl sa Đặng Trần Côn [ơi să Ngọc Bay – anih hơmâo giăm 100% c\ô c\ơđai djuai ania Bahnar ăt lăng yôm mơn bruă pơtô gru grua boh thâo mơng đưm kơ [ing c\ơđai.

Nai pơtô Đặng Ngọc Hiếu – Khua wai lăng grup hlăk ai c\ơđai anet brơi thâo: Tui hăng tơlơi git gai mơng Khua mua sang hră, kho\m gir brơi [ing c\ơđai thâo hluh hloh gru grua boh thâo đưm, biă `u le\ eng ao mơng djuai ania gơ`u. Amăng anun, rim wơ\t hrơi tơjuh, hrơi sa hăng hrơi pă, brơi [ing c\ơđai buh eng ao djuai ania pô lơ\m nao hrăm hră. {ơi hơdôm anih pioh pơđok hră lêng hơmâo pơhrup, we rup eng ao đưm, kiăng [ing c\ơđai amuaih lăng, kơdrưh yua kơ eng ao tui gru đưm.

Hro\m hăng lăng yôm bruă pơtô tơlơi thâo kơ eng ao tui gru đưm mơng djuai ania Bahnar, sang hră ăt ako\ pơdong grup atông c\ing [ơi djop gưl hrăm. Amăng hrơi pơkă rim blan, sang hră pơphun brơi c\ơđai buh eng ao đưm, ayun suang, atông c\ing hơmâo [ing kơhnâo, tha plơi pơtô ba.

Biă mă `u, Sang hră đom lăm tơring ]ar Kon Tum le\ anih hrăm mơng [ing c\ơđai rai mơng lu plơi pla amăng tơring ]ar, hăng lu mơnuih djuai [iă phara. Nai Lưu Thế Vinh – Kơ-iăng khua sang hră lăi: Ră anai hơmâo 464 c\ô c\ơđai mơng 5 phung djuai [iă glăk do\ hrăm hăng do\ hơdip mơda [ong huă [ơi sang hră. Amăng hrơi ngui ngor prong, sang hră pơphun hơdră pơ[uh gru grua, adoh suang hăng lu bruă ngui ngor mơ-ak kah hăng Pơphun ngui ngor hơbai a`ăm tui gru djuai [iă; suang, adoh tơlơi adoh đưm; kac\ gru hơbô| bruă...ngă pơhưc\ lu c\ơđai nao ngui tom. Amăng tơlơi ngui ngor anai, [ing c\ơđai amra buh eng ao đưm mơng djuai ania pô, lăng nao rai ano\ hiam phara mơng boh thâo djop djuai ania.

Yă Đinh Thị Lan – Kơ-iăng khua gơnong bruă pơtô hăng pơjuăt bruă tơring ]ar Kon Tum brơi thâo: Hrơi blan rơgao, gơnong bruă lêng lăng yôm biă kơ bruă djă pioh, răk rem eng ao mơng djuai ania [iă [ơi anih bang sang hră amăng tơring ]ar. Hăng bruă ngă klă, thâo pơc\eh phrâo, hơdôm boh sang hră hơmâo pơjing rai anih kiăng [ing c\ơđai djuai [iă thâo hluh hloh kơ boh thâo gru hiam mơng djuai ania gơ`u, amăng anun hơmâo ano\ hiam mơng eng ao. Yua hnun mơn, [ing c\ơđai thâo pơpu\, djă pioh hăng pơbuă tui tơlơi kiăng khăp hăng gru grua boh thâo hiam mơng djuai ania.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương