Hing ang amăng hrơi: 21/2/2021

VOV4.Jarai - Tui tơlơi juăt amăng tơnă hơbai, mơnuih djuai ania M’nông hơmâo lu gơnam [ong huă jơman tui gru grua djuai ania pô. Amăng anun, a`ăm tơpung kơtor arăng riă te [âo hiam [ong jơman biă mă. Ơi Che Huyn (djuai anai M’nông) do\ [ơi să Dak Ndung, tơring glông Dak Song, tơring c\ar Daknông amra lăi pơthâo kơ a`ăm tơpung kơtor jơman anai.

 

- Ơ ơi, a`ăm tơpung kơtor mơng djuai ania M’nông hơmâo sui laih hă ?

Ơi Che Huyn: A`ăm tơpung kơtor le\ a`ăm [ong mơng djuai anai pô hơmâo mơng đưm đă ră hlâo laih ră anai ăt do\ djă pioh mơn. A`ăm tơpung kơtor hơmâo dua mơta, sa le\ te hăng akan ke`, dua dong le\ riă hăng get ia, plôi mơda hăng tơdu\ plôi mơda.

- Hlâo kơ te a`ăm kho\m hơmâo tơpung kơtor, tơpung anai arăng pơkra hiưm pă `u ?

Ơi Che Huyn: Tơpung kơtor [ing gơmơi ruah kơtor kô| [ong [l^u. Tơdah yua kơtor pơdjuai phrâo anai [u jơman ôh. Kơnong kơtor kô| [ong [l^u đôc\, Ruah kơtor tha, wok glăi [hu krô laih anun hơnia brơi tơsă. Hơnia kiăng apui rơnang đôc\ hu\i kơ khiă. Tơdah kơtor hơnia khiă a`ăm tơpung [u jơman ôh. Tơdơi kơ hơnia giong, [ing gơmơi tul jing tơpung laih anun hlong mă kơnong tơpung tul săn đôc\. Hơdôm asar kơtor aka [u săn dưm glăi amăng sung tul truh `u săn.

- Ih dưi lăi pơthâo mơn a`ăm tơpung kơtor hăng akan ke` ?

Ơi Che Huyn: ‘’Te tơpung kơtor hăng akan ke`, blung hlâo ruah akan ke` pơprong. Akan prong mơng 4 truh pơ 5 lăng. Tơdah kiăng akan jơman hlâo kơ te hro\m hăng tơpung ta om tơsă hơbơi\. Lơ\m [ing ta om tơsă akan, [ing ta mă asar amăng lăm laih anun tuk riă amăng go\ truh akan tơsă [âo hiam laih dong dưm tơpung kơtor kuar nao kuar rai. Tuh [iă ia đôc\ kiăng a`ăm tơpung lăng wuit, tơdah tuh lu ia a`ăm akan hăng tơpung kơtor [u [âo hiam ôh. Samơ\ tơdah [iă ia đơi amra ngă tơpung [u tơsă yua anun kiăng tuh ia gap [rô hăng tơpung.

- Bơ te a`ăm tơpung kơtor hăng a`ăm hla rok ta ngă hiưm pă `u, ơ ơi?

Ơi Che Huyn: Te tơpung hăng get ia, plôi laih dong tơdu\ plôi mơda, [u yua get ia, plôi [udah tơdu\ plôi tha ôh. Yua kơ get ia, plôi [udah tơdu\ plôi tha [ong [u jơman ôh. Ăt dưi te a`ăm tơpung kơtor hăng bung. {u te hăng bung tuk tơsă ôh mơ\ hăng bung phrâo wok glăi trăm amăng ia kiăng kơ plai [iă ph^, [ing ta trăm bung mơng 1 truh pơ 2 mông amra abih h^ ia ph^, laih anun dưm hro\m hăng tơdu\ plôi, get ia mơda. {ing ta tuk tơsă a`ăm kah mơng dưm tơpung kơtor laih anun kuar wuit. Anăm tuh lu ia đơi ôh.

- Lơ\m te a`ăm tơpung kơtor [ing ta dưm hro\m hơget dong, ơ ơi ?

Ơi Che Huyn: {ing ta amra dưm wo\t hla ec\. Kơnong hla ec\ kah mơng ngă kơ a`ăm tơpung jơman phara. Hla kăt [udah hơdôm hla [âo hiam pơko\n dưm hro\m [u jơman ôh. {ing ta tul hla ec\ tom hăng, hra, ngok gap [rô dưm hro\m tơdah [ong tơ[ăt laih [ing ta [u kiăng dưm ngok hra dong tah.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương