Hing ang amăng hrơi: 27/2/2021

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (26/2), [ơi Hà Nội, Sang hră pơtô bruă ia jrao ling tơhan ( Ding jum ling tơhan) to\ tui pơphun tlâ|o lông lăng vaccine pơgang klin Covid-19 Nano Covax rơwang tal 2 brơi 35 c\ô mơnuih blung a. Anai le\ vaccine pơgang klin Covid-19 blung a dêh c\ar Việt Nam tlâ|o lông lăng [ơi mơnuih, yua kông ti pơc\ruh ngăn Công nghệ sinh học Dược Nanogen kơsem min. Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam, Khua khul git git gai dêh c\ar amăng pơgang klin Covid-19 nao lăng, pơ alum pran jua [ing mơnuih mă yua lông lăng kah hăng [ing rơgơi kơhnâo glăk kơsem min vaccine.

Tal tlâ|o lông lăng vaccine pơgang klin Covid-19 Nano Covax rơwang tal 2 hơmâo pơphun [ơi 2 anih: Sang hră pơtô ia jrao khul ling tơhan (Ding jum ling tơhan) hăng Anom bruă Pasteur [ôn prong Hồ Chí Minh. Him lăng, tal anai hơmâo 560 c\ô mơnuih c\ih anăn yua lông lăng, pơhrua dong mơnuih mă yua mơng 18 truh rơbêh 60 thun, amăng anun, mrô mơnuih hơmâo tơlơi ruă kơtang amăng drơi jăn. Rơwang tal 2 amra tlâ|o 3 liều kar hăng tal 1 kiăng pơhlôm lăp djơ\ hăng tơlơi pơkă. Laih dong amra hơmâo [ing mơnuih tlâ|o lăng jrao pơko\n ( [ing pô anai [u tlâ|o vaccine) kiăng kơ pơhmutu lăng vaccine dưi pơgang klin klă hă [u\.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương