Hing ang amăng hrơi: 6/3/2021

VOV4.Jarai - Tui tơlơi pơkă mơng tal pơplông bơrơguăt drơi jăn tơring c\ar Daklak tal IX, thun 2021-2022 mơng Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar amăng tal pơplông anai hơmâo 16 tơlơi pơplông. Sit biă `u hơmâo: Karatedo, bơrơtaih tui gru hơđăp, futsal đah rơkơi, taekwondo, billards, bóng bàn, pah boh lông, taih boh kơc\ăng mơnu\, đă boh lông đah rơkơi, đuăi, vovinam, luai ia, đuăi ataih, pơnah hrăo, pơtun gai hăng dui hre\. Tal pơplông amra pơpha 2 wo\t, tal 1 pơphun mơng blan 7 truh blan 11/2021 [ơi hơdôm tơring glông, tal sit nik amra pơphun amăng blan 6/2022 [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột. Kiăng kơ prap lui  mơnuih, ako\ pơjing grup nao pơplông gưl tơring c\ar, pơphun amăng hrơi tơjuh tong krah blan 3/2021, hơdôm tơring glông, plơi prong pơphun pơplông [ơi să, phường, tơring kual mơng 5 tơlơi pơplông pơ dlông.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương