Hing ang amăng hrơi: 24/2/2021

VOV4.Jarai-Tui hăng tơlơi pơtô mơ\ng Ding jum ia jrao, vaccine Covid 19 amra pok pơhai tla#o pơgang amăng dêh ]ar, samơ\ hơdôm khul mơnuih amu` [ă brơi tla#o pơgang hlâo. Kơ-iăng Khua ding jum ia jrao ơi Đỗ Xuân Tuyên phrâo k^ hră pơtô kơ hơdră tla#o ia jrao vaccine Covid 19. Amăng anun, pơtô brơi hơmâo 11 khul mơnuih brơi tla#o pơgang hlâo ia jrao vaccine Covid 19.

Rơđah biă mă `u, 11 khul anun le\: {ing mă bruă amăng sang ia jrao; mơnuih ngă hrom bruă pơhlôm, pơgang klin; mơnuih mă bruă amăng sang bruă pơtom hiăp, [ing ngă bruă sang duh jia gơnam s^ mơdrô hăng ta] rơngiao, mơnuih mă bruă e\p lăng gơnam s^ mơdrô hăng ta] rơngiao, mut tơbiă hăng dêh ]ar ta] rơngiao; tơhan kông an, ling tơhan blah ngă; [ing nai pơtô hrăm hră; mơnuih tha rơma rơbêh 65 thun; khul mơnuih ngă bruă s^ mơdrô mơnong [ong huă; [ing hơmâo tơlơi ruă [u thâo pơjrao; [ing juăt hyu nao jơnum, mă bruă hăng ta] rơngiao re se; mơnuih do\ amăng kual hlăk hơmâo klin tui hăng tơlơi pơtrun mơ\ng bruă ia jrao….

Ding jum ia jrao ăt brơi thâo ruah mă blơi ia jrao vaccine hơđong, rơnuk rơnua dưi pơgang tong ten, dưi hơmâo anom bruă ia jrao ro\ng lo\n tơnah pơsit laih.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương