Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

 

VOV4.Jarai - Pô thâo kơđi pơ ala kơ Khua gum pơhiăp mơng Kơnuk kơna Myanmar phrâo brơi thâo, yă Aung San Suu Kyi, lơm lơ 1/3 [uh [o# [ơi sa mông pơsir kơđi lăng nao rai amăng tivi pơ\ plơi prong jưh jom Naypyitaw. {ơi anai, `u hmâo rơkâo bưp gru\p mơnuih thâo kơđi mơng pô lơm pơsir kơđi lăng nao rai amăng tivi. Tui hăng ]ra\n pơdah amăng tivi, pô thâo kơđi mơng `u, ơi Min Soe pơsit, `u lăng suaih pral biă. Tui hăng [irô pôr pơhing mơng kơnuk kơna, mông pơsir kơđi hmâo ba tơbiă tơlơi [om phrâo pơđam nao kơ `u, amăng anun hmâo bruă lar hyu tơlơi pơhing amra ngă hu^ rơhyư\t [udah kơđiăng. Pơkă hlâo, mông pơsir kơđi `u to# tui amra pơphun amăng lơ 15/3 pơ\ anăp. Ră anai [ơi ro\ng lo\n tơnah glăk bơngot kơ tơlơi [ơi dêh ]ar Myanmar. Hrơi anai, lơ 2/3, Khul hơdôm bôh dêh ]ar kual ASEAN amra pơ[u\t jơnum phara kiăng bơkơtuai kơ tơlơi anai. Dêh ]ar Malaysia hrơi anai brơi thâo, ASEAN khom jing pô gơgrong hlâo hloh amăng bruă djru Myanmar pơwo\t glăi kah hăng hơđăp./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương