Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

VOV4.Jarai - Anom bruă ia jrao ro\ng lo\n tơnah (WHO) phrâo anai sem lăng bruă jar kmar dưi pơgang h^ klin Covid-19, mơng anun ba tơbiă hơdră bruă phrâo. Pơhiăp hăng [ing mă tơlơi pơhing phrâo, [ing rơgơi kơhnâo mơng WHO lăi, ră anai amăng ro\ng lo\n tơnah hơmâo pơ gu\ 10% mrô mơnuih drơi jăn dưi pơgang glăi virus Sars-Cov2. Amăng anun, tui hơduah e\p blung a lơ\m kơsem min ano\ pơgang glăi klin brơi [uh, 50-60% mrô mơnuih [ơi sa, dua boh plơi prong dưi pơgang klin tơdơi kơ [ă klin. Samơ\, tơlơi anai [u djơ\ đơ đam plơi pla, [udah kual, kah hăng dêh c\ar dưi pơgang h^ klin Covid-19. Dong mơng hrơi klin Covid-19 hơđuh đ^, bruă pơgang klin le\ bruă ako\ phun [ơi r^m boh dêh c\ar kiăng kơ ba tơlơi hơdip pơwo\t glăi tui hơđăp.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương