Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

VOV4.Jarai - Khua sang anih jưh pơ ala dêh c\ar Việt Nam [ơi Venezuela Lê Viết Duyên hro\m hăng grup hyu hơmâo hrơi nao c\uă hăng mă bruă [ơi ala c\ar Guarico, kiăng kơtưn ngă hro\m amăng ngă hmua, Khua git gai ala c\ar ơi Jose Vasquez pơsit dua bơnah hơmâo pơđ^ kyar amăng bruă hro\m jai hrơi kjăp amăng bruă kơđi c\ar, mơnuih mơnam, ngă hmua, apui lơtrik, laih dong pơdah tơlơi c\ang rơmang Việt Nam to\ tui pok pơhai hơdôm ako\ bruă amăng ngă hmua kiăng pơtrut dong kiăng pơđ^ kyar ala c\ar Guarico.

Gah `u pô, Khua sang anih jưh pơ ala dêh c\ar ta  Lê Viết Duyên lăi pơtong bruă kơtưn ngă hro\m dua bonah hăng gong gai ala c\ar Guarico amăng djop mơta bruă, biă mă `u le\ ngă hmua, amra pơgôp prong prin ngă kjăp tui dong tơlơi rô nao rai koplah wah Việt Nam- Venezuela. Khua sang anih jưh lăi pơtong, hăng tơlơi dưm prong prin mơng dua bơnah, Khua sang anih jưh pơ ala Việt Nam [ơi Venezuela đing nao biă mă bruă ngă hro\m hăng pơđ^ kyar dua bơnah amăng ngă hmua kiăng pơtrut s^ mơdrô hăng ngă hmua dua boh dêh c\ar.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương