Hing ang amăng hrơi: 5/3/2021

 

VOV4.Jarai - {ơi dêh ]ar Myanmar truh mông anai ăt rung răng kơtang đôc\, lơ\m hơmâo tơlơi lăi pơthâo mrô mơnuih djai yua ngă lơgreo. Tui hăng Khua djru bruă Sang gum hơbit djo\p dêh ]ar [ơi Myanmar, hơmâo 38 c\ô mơnuih djai amăng lơ 3/3 [ơi Myanmar amăng mông bơrơtaih kơplah wah [ing ngă lơgreo hăng tơhan pôlih. Khul pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh ]ar hrơi anai amra jơnum kơ tơlơi anai, e\p hơdră pơsir. Hro\m hrơi anun mơn, Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Nga lăi pơthâo dêh ]ar anai amra ngă hro\m hăng Khul pơlir hơbit hơdôm boh dêh ]ar Đông Nam Á (ASEAN) đah mơng e\p hơdră pơsir rơngai kơđi tơlơi [ơi Myanmar. Tơlơi lăi pơthâo mơng Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Nga le\ jak iâu abih bang hơdư\ [iă, anăm brơi rung răng kơtang tui, e\p hơdră pơsir rơngai hluai tui bruă bơkơtuai mơ-ak.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương