Hing ang amăng hrơi: 5/3/2021

VOV4.Jarai - }ơtlăm lơ 4/3, [ơi plơi prong jưh jom Bắc Kinh, Jơnum min đơ đam dêh ]ar bơkơtuai hăng gum pơhiăp bruă kơđi ]ar dlông hloh mơng dêh ]ar Kha], hmâo pok pơhai tal jơnum abih bang lok 4 tal 13. Khua git gai Ping gah, Khua mir sir dêh ]ar Kha] ơi Tập Cận Bình, Khua dêh ]ar ơi Lý Khắc Cường, Khua git gai pơ wai lăng ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Kha] Uông Dương hrom hăng rơbêh kơ 2.000 ]ô ding kơna Khua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Kha] hmâo gum hrom nao pơhmư\ mông pok phun ngă lơphet. Bôh yôm phun mơng tal jơnum anai: hmư\ hăng pel e\p lăng Tơlơi lăi pơthâo glăi bruă mă mơng Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [ôn sang hăng Tơlơi lăi pơthâo glăi bruă ba tơbiă ako# bruă. Pơkă lăng hlâo tal jơnum lok 4 Jơnum khua pơ ala mơnuih [ôn sang đơ đam dêh ]ar Kha] tal 13, hmư\ hăng bơkơtuai Tơlơi lăi pơthâo glăi bruă kơnuk kơna hăng sa dua mơta tơlơi lăi pơthâo glăi bơdjơ\ nao; bơkơtuai pơkă kual pơđ^ kyar bơwih [ong mơnuih mơnam 5 thun lok 14 hăng Hră ]ih pơkă tơhnal bruă lăng nao truh thun 2035; pel e\p Tơlơi pơtrun pơsit hăng Tơlơi lăi pơthâo glăi bruă kơđi ]ar mơng tal jơnum khua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Kha] tal anai./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương