Hing ang amăng hrơi: 25/2/2021

VOV4.Jarai - Dong mơng lơ 1/7/2021 tơlơi pơsit phrâo kơ djru ba mơnuih ngă hơkru\  amra sit nik dưi mă yua. Tui anun, amra pơhrua dong [ing mơnuih hăng sang ano\ [ing ngă hơkru\ dưi tu\ mă tơlơi djru. Sit biă `u, amra pơhrua dong [ing mơnuih ngă hơkru\ hăng sang ano\ [ing tơhan dưi tu\ mă tơlơi djru hơmâo: Am^, ama, rơkơi bơnai, ană (ană tơkeng, ană rông), [ing mơnuih rông ba [ing tơhan rơka. C|răn 10, tơlơi 16 pơkă bơnai [udah rơkơi tơhan djai pơsăn drơi tơdah dô| rơkơi [udah bơnai pơko\n mơ\ ăt do\ rông ba ană rơkơi [udah bơnai ngă hơkru\ truh prong [udah glăk c\em rông ba am^ ama tơhan djai pơsăn drơi lơ\m do\ hơdip [udah yua kơ ngă hơkru\ mơ\ [u dưi c\em rông ba am^ ama ngă hơkru\ lơ\m do\ hơdip dưi tu\ mă prăk djru r^m blan hăng hră pơhlôm nua ia jrao … Tui tơlơi pơsit anai rơnoh prăk djru brơi r^m blan kơ Am^ Việt Nam sông kơtang amra đ^ 3 wo\t pơhmu hăng ră anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương