Hing ang amăng hrơi: 6/3/2021

VOV4.Jarai - Khua mir sir Thổ Nhĩ Kỳ ơi Tayyip Erdogan hăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh c\ar Nga ơi Sergei Lavrov phrâo anai iâu pơthưr Mi lui h^ tơlơi bơtơhmal gơ`ăm nao Iran hlâo anun, kiăng kơ to\ tui djă pioh tơlơi pơkôl put ayuh thun 2015, pơgôp ngă hơđong hăng pơdrong asah hro\m amăng kual Trung Đông. Măng tơlơi lăi pơthâo, Anom bruă Khua mir sir Thổ Nhĩ Kỳ lăi dêh c\ar anai c\ang rơmang kơnuk kơna phrâo dêh c\ar Mi amra lui h^ tơlơi bơtơhmal gơ`ăm nao dêh c\ar Iran, lui h^ hơdôm tơlơi ko\m kiăng pơđ^ kyar dêh c\ar anai. Bơ Khua ding jum pơtom hiăp dêh c\ar Nga ơi Sergei Lavrov lăi, Mi kiăng kơ lui h^ tơlơi bơtơhmal gơ`ăm nao Iran hlâo anun, kiăng kơ gơgrong pơwo\t glăi tơlơi pơkôl put ayuh.

Siu Đoan: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương