Hing ang amăng hrơi: 8/3/2021

VOV4.Jarai - Tlam lơ 7/3/2021, Khul mơnuih [on sang Việt Nam [ơi plơi prong jưh jom Vientian, dêh ]ar Lao pơphun c\ơkă hăng pơplông ngui ngor “Gum djru ngă bruă amăng sang ano\” pioh c\ơkă hrơi Jar kmar pơpu\ kơ [ing đah kơmơi lơ 8/3 hăng 1981 thun hrơi Hai Bà Trưng tơgu\ hơkru\ lo\n ia. Pơ ala kơ Sang anih jưh Việt Nam [ơi dêh ]ar Lao, Khul mơnuih [on sang Việt Nam [ơi Lao, pơ ala kơ Khul đah kơmơi Lao plơi prong Vientian hăng lu [ing đah kơmơi Việt Nam do\ hơdip, mă bruă [ơi plơi prong Vientian gum ngui ngor. Hăng tơlơi rơgơi, rơguăt tơngan, [ing đah kơmơi hơdôm Grup mơnuih [on sang Việt Nam hăng [ing đah kơmơi apăn bruă bơwih [ong mơng Việt Nam glăk tuh pơ alin bơwih [ong [ơi Lao hơmâo gum hro\m tơlơi pơplông “Gum djru ngă bruă amăng sang ano\” hăng bruă c\ơkăp, hlă bơnga hiam, tơnă asơi hơbai a`am tui gru djop kual plơi pla [ơi Việt Nam; adoh suang bơni kơ lo\n ia, pran jua gum pơgôp Việt – Lao…ngă mông lơphet lơ 8/3 jing mơ-ak mơ-ai hloh.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương