Hing ang amăng hrơi: 5/3/2021

VOV4.Jarai - Mơnuih truh pơhiăp mơng điện Kremlin, dêh ]ar Nga, ơi Dmitry Peskov tom brơi lơ 4/3 iâu pơthưr Prang hăng Đức mă yua tơhnal pơhmăi mơng pô kiăng anăp nao Kơnuk kơna Ukraine pioh pơhlôm tơlơi [ơi kual Ngo\ dêh ]ar anai, hmâo tơlơi [u mơ-ak, amra rơgao kơ tơhnal wai lăng. Pơhiăp amăng mông jơnum hăng mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo, mơnuih truh pơhiăp mơng điện Kremlin pơdah tơlơi bơngot kơ tơlơi [ơi kual Ngo\ dêh ]ar Ukraine ră anai lom tơlơi rung răng do# kơtang đo#] kơplah wah Kơnuk kơna Ukraine hăng khul kơđai glăi. Ơi Dmitry Peskov brơi thâo, Nga ăt amra mă yua mơn ano# pơhmăi mơng pô kiăng anăp nao gah khul kơđai glăi [ơi kual Ngo\ dêh ]ar Ukraine./.         

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương