Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

VOV4.Jarai - Pô pơtrut hiăp mơng {irô Kremlin, Dmitri Peskov lơ 1/3 lăi pơthâo. Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin amra bơkơtuai hăng pơsir h^ tơlơi do\ pơm^n phara kơplah wah [ing khua mua dêh c\ar gah rơngiao, amăng anun hơmâo dêh c\ar Mi. Pơhiăp hăng [ing mă tơlơi pơhing phrâo, ơi Dmitri Peskov lăi rơđah, Khua mir sir ơi Putin hơmâo lu wo\t lăi pơthâo amra hơkru\ glăi hăng ngă bơmơ-ak tơlơi rô nao rai hăng dêh c\ar Mi, tơdah Mi kiăng tui anun mơn. Laih dong, Khua mir sir Nga lêng kơ pơdah pran kiăng bưp bơkotuai hăng djop dêh c\ar amăng jar kmar, laih dong amra pơsir h^ hơdôm bruă gun găn. Hlâo anun, Nga hăng Mi hơmâo mut hro\m hăng Tơlơi pơkôl pơhro\ trun phao kơtuang phrâo (NEW START) trun thun 2026. Anai le\ tơlơi yak nao blung a amăng tơlơi rô nao rai hăng Mi dong mơng hrơi ơi Joe Biden đ^ ngă khua.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương