Hing ang amăng hrơi: 25/2/2021

 

VOV4.Jarai - Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi ơi Antony Blinken lơ 24/2 brơi thâo, dêh ]ar Mi amra pơphun dong bruă “pơmut glăi hăng jar kơmar” hăng hơdră gum hrom bruă ruah ding kơna sit nik [ơi Khul wai lăng tơlơi dưi ană mơnuih Sang gum hơbit djop dêh ]ar rơwang bruă mơng thun 2022-2024. Tơlơi lăi pơthâo phrâo dưi hmâo Khua Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi mơ-^t kơ [irô anai e\p lăng ]ra\n video hơmâo mă lui jua pơhiăp hlâo kơ anun. Khua Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi ăt iâu pơthưr mơn tơlơi do\ng yua mơng hơdôm bôh dêh ]ar ding kơna Khul wai lăng tơlơi ană mơnuih Sang gum hơbit djop dêh ]ar kiăng Mi hmâo sa anih amăng [irô anai. Amăng rơnuk Khua mir sir dêh ]ar Mi ơi Donald Trump, hăng hơdră bruă gơgrong pơdo\ng mă pô, Mi hmâo tơbiă laih mơng Khul wai lăng tơlơi dưi ană mơnuih thun 2018. Khă hnun hai, dong mơng hrơi Khua mir sir dêh ]ar Mi ơi Joe Biden đ^ apăn bruă, `u hmâo ba laih dêh ]ar Mi pơwot glăi khul anai hăng bruă mă le\ lo\n ia lăng tui./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương