Hing ang amăng hrơi: 6/3/2021

VOV4.Jarai - Đ^ tui prăk pơhrui hăng pơplih tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang le\ sa amăng hơdôm bruă yôm phun amăng jơlan hơdră man pơdong plơi pla phrâo amăng tơring c\ar Lâm Đồng. Tơdơi kơ rơbêh 10 thun ngă tui jơlan hơdră tui hơnong pơkă amăng man pơdong plơi pla phrâo, truh ră anai, Lâm Đồng hơmâo 104/111 boh să, 5 boh tơring glông dưi đ^ jing plơi pla phrâo hăng 2 boh plơi prong anun le\ Đà Lạt hăng Bảo Lộc ngă pơgiong hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo.

{ô| mơta plơi pla pơplih phrâo, prăk pơhrui r^m c\ô mơnuih 65 klăk prăk/mơnuih/thun. Djă pioh boh than dưi ngă le\ sa boh tơring c\ar ba jơlan hlâo amăng kual Dap kưodư amăng man pơdong plơi pla phrâo, thun anai, Lâm Đồng gir run ngă pơgiong hơnong pơkă hơmâo dong 3 boh să, 2 boh tơring glông đ^ plơi pla phrâo. Amăng anun đ^ tui prăk pơhrui kơ mơnuih [on sang giăm 78 klăk prăk/ mơnuih/thun, mrô sang ano\ [un rin hro\ trun 1,5%, bơ sang ano\ mơnuih djuai ania [iă hro\ trun do\ 3%.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương