Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, tơhrơi yang hrơi pơ-iă

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 32- 34 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 19– 21 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, tơhrơi yang hrơi pơ-iă

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  Gah Pleiku 31 - 33 đô| C; gah C|eoreo 33 - 35 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 18 - 20 đô| C; gah C|eoreo 23 - 25 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, tơhrơi yang hrơi pơ-iă

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 32 – 34 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 19– 21 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, tơhrơi yang hrơi pơ-iă.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 31– 33 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 18– 20 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, mlăm [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-o\t, tơhrơi yang hrơi pơ-iă.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 – 31 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 23– 25 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 17 – 19 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 13 – 15 đô| C

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương