Hing ang amăng hrơi: 6/3/2021

 

 

{ơi tơring ]ar Kontum

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan rơ hreo hăng hơmâo gro\m [ơi sa, dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 32 - 34 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 18 – 20 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Gialai

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan rơ hreo hăng hơmâo gro\m [ơi sa, dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Mơng 31– 33 đô| C; gah C|eoreo 33-35 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 17 - 19 đô| C; gah C|eoreo 22 – 24 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Dak Lak

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan rơ hreo hăng hơmâo gro\m [ơi sa, dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 32 - 34 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 18 – 20 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daknông

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, , tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan rơ hreo hăng hơmâo gro\m [ơi sa, dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 31 – 33 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 17 - 19 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, jê| c\i mơguah adai rơ-o\t, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hơmâo hơjan rơ hreo hăng hơmâo gro\m [ơi sa, dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 – 31 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 23 - 25 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 15 – 17 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 12– 14 đô| C.

Siu H’Mai: Pơblang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương