Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 1/3, Grup wai lăng s^ mưodrô mrô 2, gah anom bruă wai lăng tơring c\ar Kontum gum hro\m hăng kông ang tơring glông Đăk Tô pơphun do\ krăp pơhrui glăi 3 kơthung mơng sa boh rơdêh pơgiăng tuai găn nao rai kual Kơdư – Dơnung. Lơ\m pel e\p [uh amăng kơthung dưm akha kyâo, anai le\ akha kyâo kar hăng sâm Ngọc Linh Kontum. Tui hăng pel e\p anom bruă bơdjơ\ nao [uh anai bruă plec\ [lor amăng s^ mơdrô sâm Ngọc Linh pơkra mă c\a c\ot.

 

Ju\ yap glăi akha kyâo sâm Ngọc Linh pơkra mă c\a c\ot tơdơi kơ mă pơhrui

 

Tui hơduah e\p mơng anom bruă bơdjơ\ nao brơi [uh 3 kơthung hơmâo 2 k^ akha kyâo kah hăng 12 k^ le\ akha kyâo kar kăi hăng sâm Ngọc Linh hăng tui tơlơi pơsit blung hlâo anai le\ Tam thất Vũ Diệp hơmâo [ơi kual kơc\ong c\ư\ gah Kơdư. Hăng akha kyâo anai s^ nua tui ră anai, tơdah mrô akha kyâo anai ba tơbiă mơng kual pla sâm Ngọc Linh Kontum, [ing mơnuih s^ do\ anai amra pơhrui glăi giăm 400 klăk prăk.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương