Hing ang amăng hrơi: 6/3/2021

VOV4.Jarai - Lơ 5/3, Kơ-iăng khua mir sir dêh c\ar ta yă Đặng Thị Ngọc Thịnh hro\m hăng khua mua pơ ala mơnuih [on sang tơring c\ar Vĩnh Long hơmâo mông bưp mơnuih [on sang hơdôm să, phường, tơring kual amăng tơring glông Tam Bình hăng plơi prong Vĩnh Long. Amăng mông bưp, Kơ-iăng khua mir sir dêh c\ar ta yă Đặng Thị Ngọc Thịnh lăi pơthâo brơi mơnuih [on sang thâo kơ boh than dưi ngă amăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, gru grua mơnuih mơnam, pơhlôm rơnuk rơnua amăng hơdôm blan ako\ thun 2021 amăng đơ đam dêh c\ar. Biă mă `u le\ tơlơi gir run mơng Kơnuk kơna amăng bruă pơgang klin Covid-19.

Amăng mông bưp mơnuih [on sang [ơi 2 anih hơmâo lu tơlơi tơ`a mơng khua mua pơ ala mơnuih [on sang bơdjơ\ nao hơdră bruă kơ [ing mơnuih pơdơi bruă thun tha, mơnuih djru hơkru\; hơdră bruă kơ [ing mơnuih apăn bruă [ơi [on lan; bruă dưm dăp anih do\, mă yua lo\n hăng lui h^ hơdôm ako\ bruă sui thun. Hlâo anun, Kơ-iăng khua mir sir dêh c\ar ta yă Đặng Thị Ngọc Thịnh hơmâo nao c\uă anih pioh hơdor [ing nai tha prin, khua tơhan, mơnuih sông kơtang Trần Đại Nghĩa [ơi să Tường Lộc, tơring glông Tam Bình.

Siu Đoan: Pơblang 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương