Hing ang amăng hrơi: 8/3/2021

VOV4.Jarai - Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Trương Hòa Bình hro\m hăng [ing khua mua pơ ala mơnuih [on sang tơring c\ar Long An ăt hơmâo mông bưp mơnuih [on sang hlâo kơ jơlan lok 11, Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar tal XIV hăng jơnum lăng glăi bruă mă mơng khua mua pơ ala mơnuih [on sang amăng rơ wang tal XIV.

 

Mông bưp mơnuih [on sang

 

{ing khua mua tơring c\ar Long An brơi thâo jơnum lok 11 pơ anăp anai, khua mua pơ ala mơnuih [on sang amra sem lăng, tu\ yap hơdôm c\răn hră lăi pơthâo bruă mă amăng rơwang thun 2016-2021 kơ Khua mua pơ ala mơnuih [on sang, Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar, Anom bruă djuai ania hăng Jơnum min mơng {irô khua pơ ala mơnuiih [on sang dêh c\ar, Kơnuk kơna, Sang phat kơđi dêh c\ar, Anom bruă pơsir kơđi tơlơi hăng Anom bruă ju\ yap ngăn drăp dêh c\ar….

Ăt amăng mông bưp, hơmâo lu tơlơi pơgôp hiăp mơng mơnuih [on sang rơkâo Khua mua pơ ala mơnuih [on sang, anom bruă gơnong dlông ta` pơtrun tơlơi pơsit c\ih tong ten c\râo ba bruă ngui sa, dua tơlơi phiăn tuh pơ alin, pơtrun, c\ih pơkra hơdôm c\răn tơlơi phiăn lo\n mơnai, tơlơi phiăn sang do\... kiăng kơ pơkă tong ten, mơng anun gêh gal kiăng tu\ mă hơdôm ako\ bruă tuh pơ alin.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương