Hing ang amăng hrơi: 8/3/2021

VOV4.Jarai - Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc phrâo hmâo mông bưp mơnuih [ôn sang [ôn prong Hải Phòng, lăi pơthâo glăi bôh yôm prăp lui jơnum lok 11 Khua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar ta tal 14, klah ]un bôh tơhnal mơng Gru\p khua pơ ala mơnuih [ôn sang [ôn prong rơwang bruă rơgao.

Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc brơi thâo, rơwang bruă rơgao, Gru\p khua pơ ala mơnuih [ôn sang [ôn prong mơ\ Khua dêh ]ar le\ ding kơna hmư\ na nao, gơgrong amăng bruă pơsir hơdôm tơlơi mơ\ mơnuih [ôn sang lăi tơbiă, ngă giong bruă khua pơ ala mơnuih [ôn sang mơng [ôn prong, ]ơkă mă na nao tơlơi đăo gơnang mơng mơnuih [ôn sang [ôn prong. Gah pơsit jơlan pơđ^ kyar mơng Hải Phòng pơ\ anăp, Khua dêh ]ar lăi le\ [ôn prong khom pơđ^ kyar kơtang 3 mơta bruă phun bơwih [ong: gah ia rơs^, măi mok mă yua djuai phrâo rơnuk anai hăng tuai ]ua\ ngui. Hải Phòng ăt kiăng hrưn đ^ mơn jing anom phun pơtô pơhra\m, bruă ia jrao mơng kual kơtuai hang ia rơs^ Pơngo\ dêh ]ar, jing [ôn prong phrâo rơnuk anai, lăp do# hơd^p, jing [ôn prong ngă gru hlâo mơng Việt Nam./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương