Hing ang amăng hrơi: 2/3/2021

 

VOV4.Jarai - Tlam lơ 1/3, Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc git gai jơnum Khua mua apăn bruă Kơnuk kơna kơ tơlơi pơkôl pơkă ngă tui hơdôm tơlơi pơtrun mơng Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar kơ bruă ako\ pơdong gong gai plơi prong [ơi [on prong Hồ Chí Minh hăng pơphun ngă lăng hlâo hơbô| bruă gong gai plơi prong [ơi Đà Nẵng hăng Hồ Chí Minh. Ding jum wai lăng bruă ]ar hơmâo ngă hro\m hăng dua boh [on prong hăng hơdôm anih bơdjơ\ nao c\ih pơkra lui hlâo djo\p Tơlơi pơtrun mơng Kơnuk kơna pơtô ba ngă tui djop Tơlơi pơtrun mơng {irô khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar. Tơdơi kơ ding jum, anom bruă, [on prong ngă tui djơ\ Tơlơi pơtrun mơng {irô khua pơ ala mơnuih [on sang kơ ako\ pơdong gong gai plơi prong. Khua dêh ]ar ta lăi, tơlơi kiăng ngă ră anai le\ kho\m ta` hơmâo Tơlơi pơkôl pơkă pơtô ba ngă tui hơdôm djop Tơlơi pơtrun mơng {irô khua pơ ala mơnuih [on sang đah mơng thâo pơdong anom bruă wai lăng kơnuk kơna. Kơ tơlơi pơkôl pơkă, Khua dêh ]ar ta lăi rơđah, hơdôm gong gai plơi prong kho\m kiăo tui tơlơi kiăng mơng rim anih, ăt kah hăng kho\m djơ\ hro\m mơng Gơnong dlông truh pơ plơi pla tui hăng tơlơi phiăn.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương