Hing ang amăng hrơi: 8/3/2021

VOV4.Jarai-Lơ 7/3, Sang gum hơbit djop dêh ]ar hrom hăng hơdôm dêh ]ar Mi, Đức truh hiăp lăi, bruă pơphun jơnum khua mua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Libya lơ 8/3 hăng lu ding kơna kiăng jao tơlơi dưi kơ kơnuk kơna phrâo. Khua djru bruă mơ\ng Sang gum hơbit djop dêh ]ar [ơi Libya, ơi Jan Kubis brơi thâo, jơnum anai yôm biă mă pơ]rông sai tong ten hăng sem glăi bruă jao tơlơi dưi pioh ako\ pơdong kơnuk kơna phrâo yua Khua dêh ]ar ơi Abdel Hamid al-Dabaiba ba ako\.

Ơi Jan Kubis lăi, jao tơlơi dưi đăo kơnang anai sa hơdră ngă yôm, ru\ glăi bruă ngă djơ\ tơlơi phiăn kơ gong gai kơnuk kơna Libya kiăng mut pran hrom, pơgang tơlơi dưi hlôm bôm kơ dêh ]ar. Gah kơ khua anih jưh pơ ala dêh ]ar Đức [ơi Libya ơi Oliver Octsha brơi thâo, khua mua pơ ala mơnuih [ôn sang dêh ]ar Libya hơmâo tơlơi gêh gal djru ba kơnuk kơna jăng jai, mơ\ng anun ru\ glăi bruă ako\ pơdong kơnuk kơna pơlir hơbit sa wơ\t dơ\ng.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương