Hing ang amăng hrơi: 5/3/2021

VOV4.Jarai - Khua ding jum wai lăng ayuh hyiăng lo\n adai Israel, Gila Gamliel [o\m kơ dêh ]ar Iran bơdjơ\ nao bruă ngă ia jâo hram [ơi ia rơs^ dêh ]ar anai, ngă hơ[ak ia rơs^ kơtang kơtit aka [u hơmâo djơ\ ôh mơng hlâo [ơi dêh ]ar Israel. Tui hăng Ding jum wai lăng ayuh hyiăng lo\n adai Israel, pơphun mơng dêh ]ar Iran găn nao kual Tong wing Péc-xích, giong anun đuăi nao pơ bơnư\ ko\ng ia Suez. Dêh ]ar Israel yap lăng [iă biă mă `u hơmâo 1 rơbâo tơn ia mơtuir, yua hơmâo ia jâo hram trun [ơi ia rơs^ mơng blan hlâo. Tơlơi anai amra rơngiă hơdôm thun kah mơng dưi rơmet, ngă hơdjă glăi ia rơs^. Dêh ]ar Israel hlâo kơ anun lăi pơthâo krư\ abih djop hang kual ia rơs^ Địa Trung Hải mơng dêh ]ar anai truh hrơi hơmâo tơlơi pơtrun phrâo. Hơdôm rơbâo c\ô mơnuih gum nao du` kơmoh ia mơtuir krô, kor ia mơtuir. Ling tơhan Israel ăt brơi nao hơdôm rơbâo c\ô tơhan nao djru rơmet agaih ia rơs^.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương