Hing ang amăng hrơi: 25/2/2021

VOV4.Jarai-}răn 2 tla#o ia jrao pơgang vaccine Covid 19 [ơi dêh ]ar India amra pơphun mơ\ng lơ 1/3. Amăng anun, khul dưi brơi tla#o hlâo le\ [ing mơnuih rơbêh kơ 60 thun hăng [ing gah ngo\ kơ 45 thun hơmâo tơlơi ruă [u thâo pơjrao. Tal tla#o ia jrao pơgang anai, India amra pok tui anih anom tla#o ia jrao [ơi 10 rơbâo boh anom ngă bruă tla#o ia jrao pơgang hăng rơbêh 20 rơbâo anih tla#o ia jrao yua mơnuih [ôn sang ngă pô, djru tla#o pơgang kơ ană plơi.

Lơ\m anun, anih tla#o ia jrao pơgang mơ\ng kơnuk kơna brơi tla#o ia jrao pơgang [u mă prăk ôh, hlơi nao pơ anih tla#o pơgang yua mơnuih [ôn sang ngă pô le\ khom tla prăk. Rơnoh prăk tla#o pơgang vaccine Covid 19 yua kơnuk kơna dêh ]ar India pơsit amăng 3-4 hrơi pơ anăp, tui hluai gah sang bruă pơkra ia jrao pơkă.

Yap mơ\ng tal 1 tla#o pơgang Covid 19 lơ 16/1 rơgao, India hơmâo tla#o pơgang brơi kơ rơbêh 10 klăk 700 rơbâo ]ô mơnuih, amăng anun 1 klăk 400 rơbâo ]ô mơnuih dưi tla#o tal dua.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương