Hing ang amăng hrơi: 25/2/2021

 

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 24/2, Grup khua apăn bruă Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring ]ar Gia Lai hơmâo c\ơkă mă 5 tơn braih hăng 20 rơbâo blah khăn gôm [ô| yua hơdôm anom bruă, mơnuih mơnam brơi pioh djru pơgang klin Covid-19 [ơi tơring ]ar. Tui anun, Khua mua apăn bruă Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring ]ar Gia Lai hơmâo c\ơkă mă 5 tơn braih yua Kông ti TNHH pơkra braih Việt Nam brơi đah mơng gum hro\m bruă pơgang klin Covid-19. Tơdơi kơ hơmâo mă braih, Khua mua apăn bruă mơng Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring ]ar jao glăi abih braih kơ Grup git gai pơhlôm pơgang klin Covid-19 plơi prong Ayunpa. Ăt [ơi mông mă gơnam djru pơgang klin Covid-19 mơng Jơnum mon djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam tơring ]ar, ơi Ngô Công Đoan – Kơ-iăng khua Khul bơ wih [ong Tơhan hơđăp Việt Nam, Khua Grup Tơhan hơđăp bơwih [ong rơgơi tơring ]ar Gia Lai hơmâo brơi 20 rơbâo blah khăn gôm [ô| ia jrao pioh djru bruă pơgang klin Covid-19 [ơi tơring ]ar.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương